Conforme ao disposto no artigo 70 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto do Empregado Público, procédese á publicación da Oferta de Emprego Público do Concello de Catoira para 2022, aprobada por Resolución da Alcaldía-Presidencia de data 31 do pasado mes de xaneiro:

a) Persoal laboral fixo: Peón de servizos varios.

Número de vacantes: 1.

Categoría: 5.

Quenda de acceso: Concurso-oposición libre.

b) Persoal laboral fixo a tempo parcial: Auxiliar administrativo.

Número de vacantes: 1.

Categoría: 4.

Quenda de acceso: Concurso oposición (art. 2, Lei 20/2021, de 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público).

O que se fai público para xeral coñecemento.

Top