Horario: martes e xoves de 9:30 – 14:00 h.
Tel. 986 546 014

Na sede electrónica pode consultar o Perfil do Contratante e descargar os formularios relacionados con esta área.

Funcións:

  • Xestión do planeamento urbanístico e ordenación do territorio.
  • Información urbanística e asesoramento aos cidadáns e entidades privadas.
  • Tramitación e informe de licenzas urbanísticas: obras maiores e menores, primeira ocupación, ocupación da vía pública.
  • Elaboración de proxectos urbanísticos sobre bens mobles e inmobles e servizos públicos.
  • Supervisión e inspección urbanística, declaración de ruína de edificios.
Top