A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA CONCEDE SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE CATOIRA AO ABEIRO DO PLAN CONCELLOS PARA A ACTIVACIÓN DO EMPREGO 2023

A Deputación Provincial de Pontevedra ven de conceder ao Concello de Catoira, ao abeiro do PLAN CONCELLOS PARA A ACTIVACIÓN DO EMPREGO 2023 (LIÑA 3), unha subvención por importe de 97.198,35 €, para a realización do proxecto “BRIGADA DE OBRAS E SERVIZOS 2023”, e suporá a contratación De 10 traballadores/as.

As subvención foi concedida pola Xunta de Goberno da Deputación Provincial na sesión ordinaria do 23 de decembro de 2022, logo de ser solicitada polo Concello de Catoira ao abeiro da devandita convocatoria, e comunicada á administración municipal o pasado día 29 de decembro.

O proxecto, iniciouse o pasado 16 de xaneiro e rematará o 31 de decembro do presente. O pagamento da citada subvención farase unha vez remitida á Deputación Provincial a documentación xustificativa na forma e prazo indicado nas Bases Reguladoras do citado Plan.

Catoira, 23 de xaneiro de 2023
O ALCALDE-PRESIDENTE

ANUNCIO PUBLICIDADE PLAN CONCELLOS EMPREGO

BANDO AXUDAS AO ALUGUEIRO

BANDO
DON ALBERTO GARCÍA GARCÍA, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CATOIRA (PONTEVEDRA) INFORMA:
Que está aberto o prazo de solicitude para AXUDAS AO ALUGUEIRO DOPLAN ESTATAL DE VIVENDA 2022-2025.
REQUISITOS:
Ser maior de idade e titular dun contrato de alugamento cunha duración mínima dun ano.
Que a vivenda alugada sexa residencia habitual.
Estar empadroado na vivenda no momento de presentar a solicitude.
Que a renda mensual non supere o importe máximo establecido por municipio (400€/mes no caso das vivendas sitas no concello de Catoira).
Que os ingresos da unidade de convivencia estean comprendidos entre 0,5 e 3 veces o I.P.R.E.M. (entre 300,00 € – 1.800,00 € ao mes).
CONTÍA DAS AXUDAS: O 50% do importe do aluguer, por un prazo máximo de 5 anos.
INFORMACIÓN: no Departamento de Servizos Sociais do Concello.
PRAZO: Ata o 5 de maio de 2023.
Catoira, 16 de xaneiro de 2023
O ALCALDE-PRESIDENTE

BANDO ENTROIDO 2023

Alberto García García, alcalde-presidente do Concello de Catoira (Pontevedra) informa que se convocan as bases para participar no entroido 2023

COMPARSAS:

  • REQUISITOS: As comparsas deberán estar integradas por un mínimo de 15 persoas, representadas por unha persoa maior de idade. Deberán representar a idea central do seu disfrace na Festa de Disfraces que terá lugar no Pavillón Municipal de Deportes despois do desfile polas rúas do municipio o domingo 19 de febreiro.
  • INCENTIVO: Establécese un incentivo de 200 euros para as dez primeiras comparsas que se inscriban e participen no desfile. O Concello resérvase o dereito a non outorgar o incentivo a aquelas comparsas que non reúnan un mínimo de calidade.
  • INSCRICIÓN: O formulario de inscrición deberá presentarse no Rexistro do Concello, presencialmente ou a través da sede electrónica, dende o 23 de xaneiro ao 15 de febreiro de 2023, ambos incluídos. O documento poderá descargarse da sede electrónica (sección Anuncios) e presentalo a través dunha instancia xenérica.

DESFILE DE DISFRACES INFANTIL:

Haberá obsequios para os rapaces/zas que acudan disfrazados/as e participen no desfile que se celebrará no Pavillón Municipal de Deportes (ata fin de existencias).

CONVOCATORIA:

Tódolos/as participantes deberán concentrarse na Alameda do Concello ás 17:30 horas do domingo 19 de febreiro. O desfile de comparsas e disfraces partirá deste punto e irá pola Rúa da Estación e Paseo das Lombas ata rematar no Pavillón Municipal de Deportes. En caso de chuvia o desfile comezará no Pavillón ás 18:00 horas.

Catoira, 13 de xaneiro de 2023

O ALCALDE-PRESIDENTE

Bases_Entroido (pdf)

PERCORRIDO DA VISITA DOS REIS MAGOS A CATOIRA

1 – Da Praia Fluvial á Igrexa de Santa Baia de Oeste.

Percorrido: Ás 17:00 da tarde saída do peirao da praia fluvial ata o paso elevado da vía do tren polo paseo de Xelmírez e dende alí ata a Igrexa de Santa Baia de Oeste pola EP-8702

 

2 – Da Igrexa de Santa Baia de Oeste á Igrexa de San Pedro de Dimo.

Percorrido: Comeza na EP-8702 e despois pola PO-548  ata chegar á rotonda do barco vikingo, depois seguirá pola EP-8001 ata a EP-8703 para rematar na Igrexa de San Pedro de Dimo.

 

3 – Da Igrexa de San Pedro de Dimo ata a Igrexa de San Mamede de Abalo

Percorrido: Percorrido inverso ata a Rotonda do barco vikingo e de alí pasará pola avenida da Ponte, Rúa do Concello, Avenida dos muíños de vento, Paseo mirador da ría, Estrada Igrexa e Aldea Cores ata a Igrexa de San Mamede de Abalo.

 

4 – Da Igrexa de San Mamede de Abalo ata o Concello de Catoira

Percorrido: Percorrido inverso ata o Concello e recepción dos Reis polo Alcalde.

 

 

5 – Do Concello de Catoira ata o Pavillón municipal.

Percorrido: Rúa do Concello, Rúa da estación, Travesía da estación, Paseo das Lombas, Travesía Corredoira As Lombas e chegada ao Pavillón Municipal de Catoira.

 

PERCORRIDO COMPLETO DA VISITA DOS REIS MAGOS A CATOIRA

PERCORRIDO COMPLETO DA VISITA DOS REIS MAGOS A CATOIRA

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA APROBANDO A LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS AO PROCESO SELECTIVO CONVOCADOS PARA A PROVISIÓN DE DÚAS PRAZAS DE PEÓNS DE SERVICIOS VARIOS.

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA

No taboleiro de anuncios deste Concello e no Boletín Oficial da Provincia número 206, de 27 de outubro de 2022, publicáronse as Bases da convocatoria da oposición para prover, polo sistema de oposición libre, dúas prazas de peóns de servicios varios vacantes no cadro de persoal laboral deste concello de Catoira, e unha vez rematado o prazo de presentación de instancias, non se atopa en ningunha delas motivo de exclusión, polo que de acordo co previsto nas Bases da convocatoria e no uso das facultades que esta Alcaldía ten atribuídas conforme ao artigo 21.1.g) da Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local,

R E S O L V O:

PRIMEIRO.- Aprobar a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos en dito proceso selectivo que queda como segue:

Aspirantes definitivamente admitidos:

 

APELIDOS, Nome DNI
1 AGEITOS CALVO, Antonio 76xxxx14Z
2 CATOIRA MOREIRAS, Jorge 35xxxx88T
3 TORNAY FERREIRÓS, Edgar 35xxxx74B
4 ALONSO LÓPEZ, Miguel 35xxxx71H
5 MIGUÉNS FERREIRA, Óscar 76xxxx57E
6 CABALEIRO CARAMÉS, Alberto 36xxxx41B
7 COLLAZO BRAGADO, Damiana 39xxxx69N
8 LARANGA NIETO, Martín 53xxxx23G
9 MATÍA CARLÉS, Ian Martín 35xxxx50S
10 BOUZÓN CONDE, Iván 35xxxx88V
11 ROMERO LAGO, Rubén 35xxxx03V
12 SOMOZA DIESTE, Joaquín 76xxxx58Q
13 LÓPEZ FERNÁNDEZ, Juán Antonio 35xxxx84P
14 FRANCOS LIÑARES, Xurxo 44xxxx88M
15 SEIJO PORTELA, José Manuel 35xxxx92J
16 ARAGUNDE REY. Avelino 76xxxx33K
17 LORENZO BOUZAS, Silvia 35xxxx64S
18 FARIÑA DOMÍNGUEZ, Manuel 35xxxx94X
19 REGUEIRO FERREIRA, Manuel 44xxxx14M
20 SABARÍS ARES, Victor Manuel 76xxxx45H
21 ABALO LORENZO, Recio María 35xxxx69E
22 ABAL CHAVES, Reinaldo 35xxxx48F
23 CEBREIRO GARCÍA, Miguel Ángel 52xxxx99Z

 

Aspirantes definitivamente excluídos e motivo da exclusión: Non hai aspirantes excluídos.

 

SEGUNDO.- Designar aos membros que integrarán o tribunal cualificador, e determinar a data, lugar e hora de celebración do primeiro exercicio:

 

TRIBUNAL CUALIFICADOR:

Presidente/a:

Titular: Don Joaquín Javier Gago López, secretario-interventor do concello de Catoira.

Suplente: Dona María José Pardal Castiñeiras, traballadora social do concello de Catoira.

Secretario/a:

Titular: Don Ramón Bouzas Castaño, administrativo de administración xeral do concello de Catoira.

Suplente: Dona María Dolores Ferreirós Loureiro, auxiliar administrativo do concello de Catoira.

Vogais:

Titular: Dona María Elisa Castiñeiras Isorna, axente de emprego e desenvolvemento local e cultural do concello de Catoira.

Suplente: Dona María Estefanía Pérez Longo, auxiliar administrativa do concello de Catoira.

Titular: Don José Carlos Conde Coira, tesoureiro do concello de Catoira.

Suplente: Dona María Mercedes Costa López, auxiliar administrativo do concello de Catoira.

Titular: Dona Paula García Pérez, educadora familiar do concello de Catoira.

Suplente: Dona Mónica Vilas Cerneira, animadora sociocultural do concello de Catoira.

O primeiro exercicio terá lugar o día 24 de xaneiro de 2023, ás 11,00 horas nas instalacións do Edificio Multiusos de Catoira (Rúa do Concello, número 1).

Os aspirantes deberán presentarse para a realización de cada exercicio provistos do documento nacional de identidade ou doutro documento fidedigno acreditativo da súa personalidade a xuízo do tribunal, así como dos medios materiais adecuados e necesarios para a súa práctica.

Contra esta Resolución poderase interpoñer un recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación (artigos 112 e 123 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas), ou ben un recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Pontevedra, no prazo de dous meses, segundo o disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, e todo isto sen prexuízo de que se poida utilizar calquera outro recurso que se estime conveniente.

 

TERCEIRO.- Ordenar a súa publicación no taboleiro de anuncios do Concello de Catoira e na sede electrónica da entidade:

https://catoira.sedelectronica.gal/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/, aos efectos oportunos.

O manda e asina o Sr. Alcalde-Presidente, en Catoira, a 2 de xaneiro de dous mil vinte e tres.

 

O ALCALDE-PRESIDENTE

Asdo. Alberto García García.

 

Arquivo en pdf: [RESOLUCIÓN ALCALDÍA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS]

CATOIRA ENCHE AS SÚAS RÚAS DE ARTE ESTA FIN DE SEMANA

Cinco compañías procedentes de distintas comunidades autónomas traerán a Catoira os seus espectáculos esta fin de semana. Esta programación lévase a cabo ao abeiro do Proyecto Senda, unha iniciativa estatal para levar as artes de rúa ás poboacións de menos de cinco mil habitantes.

Trátase dun programa xestionado por PATEA (Artes de Calle Asociadas), en Galicia pola compañía Troula, que pretende desenvolver un circuíto de artes escénicas na rúa e achegalo a localidades rurais. Para iso contan co apoio do Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM) do Ministerio de Cultura e do propio Concello de Catoira.

En Catoira xuntaranse compañías de Valencia, Navarra, País Vasco e Extremadura traballando diferentes disciplinas de rúa: correfocs, danza vertical, teatro, instalacións, performances, etc.

 PROGRAMA:

Venres 16 decembro ás 19:00 h: Espectáculo pirotécnico itinerante “Cavaltheos”, de Produccions Scura. Trátase dun correfocs valenciano que partirá desde a Rúa da Estación ata a Alameda, acompañado de música.

Sábado 17 decembro

11 a 13:30 e 15:30 a 18 h: Xogos tradicionais “Larun”, da compañía Jokai. Instalación na Alameda de xogos populares, creativos, inclusivos, cooperativos e artesanais inspirados na mitoloxía vasca.

 

13 h: Danza vertical “Harria Herria”, de Harrobi Dantza Bertikala. Espectáculo de danza contemporánea vertical, na parede traseira do Auditorio.

17 h: Espectáculo “Mercachifles”, de Teatrapo Producciones. Espectáculo na Alameda que combina teatro, clown e música.

18:30 h: Performance “Él/La”, de Teatro Pho. Espectáculo multimedia, performático e interdisciplinar (audiovisual, teatro, performance) sobre a igualdade de xénero baseado nun documental rodado coa xente de Catoira.

A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA CONCEDE UNHA SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE CATOIRA PARA A EXECUCIÓN DA ACTUACIÓN DENOMINADA “SINALIZACIÓN E POSTA EN VALOR DO PETRÓGLIFO DAS TIXOLAS”

A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA CONCEDE UNHA SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE CATOIRA

A Deputación Provincial de Pontevedra, ven de conceder ao Concello de Catoira, ao abeiro das bases reguladoras e convocatoria de subvención para “A SUPRESIÓN DA SIMBOLOXÍA FRANQUISTA NOS ESPAZOS PÚBLICOS E A REHABILITACIÓN E SINALIZACIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL DIRIXIDAS AOS CONCELLOS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA PARA O ANO 2022”, unha subvención por importe de 5.916,90 € para a execución da actuación denominada “SINALIZACIÓN E POSTA EN VALOR DO PETRÓGLIFO DAS TIXOLAS”, cun orzamento de CINCO MIL NOVECENTOS DEZASEIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (5.916,90 €), IVE incluído.

A subvención foi acordada na Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra, na sesión do 1 de xullo de 2022.

De seguido procederase a tramitar o oportuno expediente de contratación para que a actuación, poida atoparse executada na súa totalidade antes do 30 de xuño de 2023.

Catoira, 14 de decembro de 2022.

O ALCALDE-PRESIDENTE

Asdo. Alberto García García.

ANUNCIO PUBLICIDADE DA SUBVENCIÓN DEPUTACION PEDRA TIXOLAS

ACONDICIONAMENTO DA ESCOLA INFANTIL

Comezaron as obras de acondicionamento da escola infantil que consisten en:
  • Eliminar o pavimento de cespede artificial, substituíndoo por lousas de caucho para conformar un patio de xogos con dous pavimentos: caucho e area.
  • Eliminar a varanda de madeira por outra de aceiro que cumpre coa normativa de accesibilidade.

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA APROBANDO A LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS AO PROCESO SELECTIVO CONVOCADOS PARA A PROVISIÓN DUNHA PRAZA DE PERSOAL DE SERVIZOS XERAIS.

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA

No taboleiro de anuncios deste Concello e na sede electrónica da entidade:

https://catoira.sedelectronica.gal/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/, publicouse a Resolución da Alcaldía de data 23 de novembro de 2022 aprobando a lista provisional de admitidos e excluídos ao proceso selectivo convocado para prover, polo sistema de oposición libre, unha praza de Persoal de Servizos Xerais neste concello, e unha vez rematado o prazo para presentar emendas ou reclamacións, de acordo co previsto nas Bases da convocatoria e no uso das facultades que esta Alcaldía ten atribuídas conforme ao artigo 21.1.g) da Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local,

 

R E S O L V O:

PRIMEIRO.- Aprobar a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos en dito proceso selectivo que queda como segue:

Aspirantes definitivamente admitidos:

 

APELIDOS, Nome DNI
1 MÉNDEZ CORDEIRO, María Elena 53xxxx95A
2 DASILVA PÉREZ, José Manuel 76xxxx57W
3 CORTIÑAS CASAL, César 45xxxx48F
4 CABARCOS BERMÚDEZ, Delia 34xxxx19F
5 ARAGUNDE REY, Avelino 76xxxx33K
6 SEIJO PORTELA, José Manuel   35xxxx92J
7 VILA RODRÍGUEZ, Mariña  44xxxx29D
8 PORTOS DOMÍNGUEZ, María Teresa 76xxxx00C
9 IGLESIAS VÁZQUEZ, Vanessa 53xxxx78D
10 FRANCOS LIÑARES, Xurxo 44xxxx88M
11 ABAL CHAVES, Reinaldo 35xxxx48F
12 GONZÁLEZ DA BARCA, María de las Mercedes 53xxxx42A
13 OTERO GONZÁLEZ, Juán Bautista 76xxxx77H
14 LAREU CRESPO, Diego 35xxxx74B
15 CONDE FERNÁNDEZ, José Manuel 36xxxx80V
16 RECOUSO PIÑEIRO, Manuel 33xxxx59T
17 LÓPEZ FERNÁNDEZ, Juán Antonio 35xxxx84P
18 PÉREZ DÁVILA, Margarita 76xxxx35Y
19 DALAMA LAMA, Jacobo 34xxxx11W
20 DACOSTA ARGIBAY, María José 36xxxx39S
21 GARCÍA FERREIRO, Heitor 44xxxx17L
22 CIOBOTARU, Isabelle X8xxxx82Q
23 NOVAS TREVIÑO, José 35xxxx84H
24 ARES LÓPEZ, Jesús Ángel 53xxxx07D
25 CORREA ABUÍN, Sara 76xxxx20A
26 REY GRILLE, Francisco 45xxxx84B
27 GALÁN PASEIRO, Tania 47xxxx72H
28 CASTIÑEIRAS MONGRAGÓN, Juán Manuel 76xxxx11W
29 DÍAZ MIRAS, María del Carmen 32xxxx77T
30 CRISTOBALENA PINTOR, Beatriz 33xxxx06J
31 MATÍA CARLÉS, Ian Martín 35xxxx50S
32 PENA SILVA, David 33xxxx50H
33 CABALEIRO CARAMÉS, Alberto 36xxxx41B
34 COLLAZO BRAGADO, Damiana 39xxxx69N
35 PAZ BOO, Rosa Ana 52xxxx28M
36 BOUZÓN CONDE, Iván 35xxxx88V
37 GONZÁLEZ FALCÓN, Lorena 76xxxx80Z
38 RODRÍGUEZ FARIÑA, José Ignacio 52xxxx75A
39 GARCÍA QUINTÁNS, Carlos Valentín 35xxxx84J
40 LOUREIRO PLACER, Ana Isabel 35xxxx71E
41 MILLÁN CASTELLANO, Ismael 77xxxx39R
42 GONTÁ SOBRINO, Xurxo 36xxxx38L
43 GARRIDO TORRES, Lorena 35xxxx11D
44 CORNADO RODRÍGUEZ, Lucia 45xxxx38V
45 COIRA CHORÉN, Andrea 35xxxx61Z
46 GARCÍA GARCÍA, Ángela 45xxxx53B
47 CASTRO GIGIREY, María del Pilar 33xxxx26N
48 LOUREIRO ABALO, María Rocío 35xxxx08P
49 GOMEZ LOUREIRO, Jacobo 35xxxx10N
50 GAYO FUENTES, José Eugenio 53xxxx92G
51 TEIGA FERNÁNDEZ, Vanesa 35xxxx00Z
52 FERREIRÓS DEVESA, Francisco 35xxxx83Q
53 MIGUÉNS FERREIRA, Óscar 76xxxx57E
54 ALBORÉS OVIDE, Diego 52xxxx05P
55 CANCELA RUIBAL, Sabela 53xxxx50Y
56 CATOIRA MOREIRAS, Jorge 35xxxx88T
57 DURO CASTRO, Paula 78xxxx26M
58 MONTAGUT ROSELLÓ, Carles 46xxxx25K

 

Aspirantes definitivamente excluídos e motivo da exclusión:

 

APELIDOS, Nome D.N.I. Motivos da Exclusión
1 FIGUEIRA LOSADA, Columba 52xxxx09k Solicitude presentada fora de prazo

 

Os aspirantes excluídos da relación de admitidos terán dereito ao reintegro dos dereitos de exame que tiveran abonado.

SEGUNDO.- Designar aos membros que integrarán o tribunal cualificador, e determinar a data, lugar e hora de celebración do primeiro exercicio:

TRIBUNAL CUALIFICADOR:

Presidente/a:

Titular: Don Joaquín Javier Gago López, secretario-interventor do concello de Catoira.

Suplente: Dona María Dolores Ferreirós Loureiro, auxiliar administrativo do concello de Catoira.

Secretario/a:

Titular: Don Ramón Bouzas Castaño, administrativo de administración xeral do concello de Catoira.

Suplente: Don José Carlos Conde Coira, tesoureiro do concello de Catoira.

Vogais:

Titular: Dona María José Pardal Castiñeiras, traballadora social do concello de Catoira.

Suplente: Don Carlos José Touriño Criado, operario de servizos municipais do concello de Catoira.

Titular: Dona Paula García Pérez, educadora familiar do concello de Catoira.

Suplente: Dona María Elisa Castiñeiras Isorna,  axente de emprego e desenvolvemento local e cultural do concello de Catoira.

Titular: Dona María Estefanía Pérez Longo, auxiliar administrativa do concello de Catoira.

Suplente: Dona María Mercedes Costa López, auxiliar administrativo do concello de Catoira.

O primeiro exercicio terá lugar o día 19 de decembro de 2022, ás 11,00 horas no Salón de Actos do Edificio Multiusos de Catoira (Rúa do Concello, número 1).

Os aspirantes deberán presentarse para a realización de cada exercicio provistos do documento nacional de identidade ou doutro documento fidedigno acreditativo da súa personalidade a xuízo do tribunal, así como dos medios materiais adecuados e necesarios para a súa práctica.

Contra esta Resolución poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación (artigos 112 e 123 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas), ou ben un recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Pontevedra, no prazo de dous meses, segundo o disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, e todo isto sen prexuízo de que se poida utilizar calquera outro recurso que se estime conveniente.

 

TERCEIRO.- Ordenar a súa publicación, aos efectos oportunos, no taboleiro de anuncios do Concello de Catoira e na sede electrónica da entidade:

https://catoira.sedelectronica.gal/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/

Mándao e asina o Sr. Alcalde-Presidente, en Catoira, a doce de decembro de dous mil vinte e dous.

 

O ALCALDE-PRESIDENTE

Asdo. Alberto García García.

 

Consulta aquí o arquivo en pdf: RESOLUCIÓN ALCALDÍA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS

A ADMINISTRACIÓN PRETO DE TI

O mércores 14 de decembro a partir das 11 da mañá terá lugar na sala Celso Emilio Ferreiro do edificio multiusos do Concello de Catoira unha charla na que se informará á cidadanía sobre os servizos que presta a Delegación do Goberno en Galicia e a Subdelegación do Goberno en Pontevedra, para fomentar e axudar aos asistentes ao uso das ferramentas electrónicas dispoñibles. En concreto, informarase, entre outros aspectos, das vantaxes do Cartafol Cidadán, e facilitarase a obtención in situ dos medios de identificación e firma dixital que permite o acceso aos servizos públicos sen desprazamentos (Clave).

Top

Edificio Multiusos Rúa do Concello, 1 36612, Catoira (Pontevedra)

Tf. 986 54 60 14

concello.catoira@eidolocal.es