O CONCELLO DE CATOIRA RENOVARÁ A CUBERTA DO CLUB DE PIRAGÜISMO PARA MELLORAR A SÚA EFICIENCIA ENERXÉTICA

O alcalde de Catoira, Alberto García, procede á licitación da actuación financiada a través do Fondo de Cooperación Local 2023.

O proxecto permitirá a renovación da cuberta do Edificio Municipal de Deportes Naúticos. O acondicionamento da envolvente térmica da sede do Club de Piragüismo “As Torres-Romaría Vikinga” permitirá mellorar e corrixir as características da edificación actual, mellorando a súa eficiencia enerxética e eliminando as condensacións e filtracións de auga que se rexistran, especialmente, no ximnasio. Ademais, contémplase crear unha azotea transitable.

O orzamento obxecto de licitación ascende a 132.686,79 euros, financiado integramente polo Fondo de Cooperación Local 2023.

O CONCELLO DE CATOIRA MELLORA A EFICIENCIA ENERXÉTICA DO AUDITORIO MUNICIPAL

O alcalde de Catoira, Alberto García, procede á licitación do proxecto de modernización e xestión sustentable do Auditorio de Catoira, que permitirá a instalación de iluminación LED e un falso teito no escenario.

O sistema de iluminación instalado no Auditorio é halóxeno, unha tecnoloxía que implica un consumo de electricidade moi elevado, e tamén unha menor vida útil das lámpadas, que se funden con facilidade. O Concello é consciente da necesidade de mellorar a eficiencia enerxética das instalacións municipais co fin de favorecer a sustentabilidade ambiental, económica e social. Por este motivo decidiu modernizar o sistema de iluminación do Auditorio Municipal e substituír os proxectores halóxenos por outros de tecnoloxía LED así como o conxunto de cable mediante unha instalación de sinal de DMX.

Por outra banda, vaise mellorar o illamento do escenario. Este espazo só está separado do exterior mediante a chapa metálica que forma a cuberta. Coa finalidade de mellorar as condicións de control da demanda enerxética do auditorio, proxéctase a instalación dun falso teito no espazo do escenario, completando a envolvente térmica do conxunto.

O orzamento deste proxecto ascende a 49.137 euros, dos cales 34.396 euros, correspondentes ao 70% do total, serán financiados pola Axencia Galega das Industrias Culturais. A achega do Concello será de 14.741 euros.

O CONCELLO DE CATOIRA PROXECTA CONSTRUÍR UN COMPLEXO DEPORTIVO EN OESTE

O Concello de Catoira procede á licitación do Complexo Deportivo de Catoira, en Oeste.

As pistas descubertas de tenis foron construídas hai 30 anos. Tras décadas de uso, na actualidade é o Pavillón Municipal de Deportes o espazo habilitado para a práctica do tenis, pero este recinto é utilizado por numerosos colectivos e a demanda de uso supera a dispoñibilidade. Por outra parte, hai unha pista de pádel que rexistra tamén unha elevada demanda cando a climatoloxía é favorable. Por estes motivos, o alcalde propuxo a construción dunhas novas instalacións formadas por unha pista de tenis e dúas de pádel cubertas por unha estrutura lixeira. Esta cuberta permitirá protexer as pistas da chuvia, do vento e do sol, mantendo unhas condicións de iluminación natural axeitadas.

Ademais das pistas deportivas, construirase un bloque de planta baixa, destinado a vestiarios e outros servizos. Estas instalacións sitúanse nunha parcela de case 8.000 m2, moi ben situada e comunicada, nunha contorna natural que se respecta e se protexe, e que contempla a posibilidade de acometer outras actuacións futuras.

O orzamento deste proxecto ascende a 401.374,56 euros, dos cales 321.099,65 euros, correspondentes ao 80% do total, serían financiados pola Deputación de Pontevedra ao abeiro do Programa provincial de infraestruturas e dotacións singulares para a execución da Axenda 2030. A achega do Concello será de 80.000 euros.

ANUNCIO CRITERIOS DE SELECCIÓN “PRIMEIRA EXPERIENCIA PROFESIONAL” NOS CONCELLOS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 2023-2024

A Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra na súa sesión ordinaria do día 2 de xuño de 2023 adoptou o acordo de outorgar ao Concello de Catoira a condición de entidade colaboradora do Proxecto “PRIMEIRA EXPERIENCIA PROFESIONAL” NOS CONCELLOS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 2023-2024, para a realización da actuación denominada “Equipo de Servizos socieducativos 2023-24”.

Para a realización deste proxecto cumpre a contratación (modalidade de contrato formativo) de dúas/dous traballadoras/es coas seguintes titulacións:

– 1 Técnico Superior en Educación Infantil (Ciclo superior de Formación Profesional)

– 1 Mestra/e en educación primaria (Licenciatura, grao ou diplomatura)

Os contratos formativos poderán concertarse con aquelas persoas que reúnan os seguintes REQUISITOS:

a) Que estean en posesión d.

b) Que estean inscritos como demandantes ou en mellora de emprego no Servizo Público de Emprego.

c) Estar empadroados nalgún dos concellos da provincia de Pontevedra con anterioridade á data de publicación da propia convocatoria no BOPPO.

d) Que no momento da contratación non transcorresen máis de tres anos, ou máis de cinco cando o contrato se realice cunha persoa con discapacidade, desde a terminación dos correspondentes estudos.

e) Que non obtivera experiencia profesional ou realizado actividade formativa na mesma actividade dentro da entidade por un tempo superior a tres meses, sen que se computen a estes efectos os períodos de formación ou prácticas que formen parte do currículo esixido para a obtención da titulación que habilita esta contratación.

f) Que non estean contratadas ou contratados en prácticas no momento da selección nalgún dos programas que contemplen contratos en prácticas ou formativos da Deputación de Pontevedra.

g) Non haber estado contratada na mesma ou distinta entidade en virtude da mesma titulación.

Tampouco na mesma entidade para o mesmo ou distinto posto aínda que se trate de titulacións distintas.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

O proceso de selección consistirá na valoración dos méritos acreditados polas persoas preseleccionadas polo Servizo Público de Emprego, e levarase a cabo conforme aos seguintes criterios:

a) Expediente académico: ata un máximo de 4,00 puntos, segundo a nota media calculada para as titulacións universitarias polo Real decreto 1125/2003, de 5 de setembro, e para os ciclos de formación profesional polo Real decreto 1147/2011, de 29 de xullo. No caso de que a media
dalgunha das titulacións convocadas non fose calculada polas normas referidas ou esta non se especifique valorarase con 0,00 puntos.

b) Por ter un doutoramento relacionado co contido do posto: 2,00 puntos.

c) Por cada título oficial de máster universitario ou título propio da universidade de máster relacionado co contido do posto: 0,50 puntos cada un, ata un máximo de 1 punto.

d) Por posuír unha titulación académica oficial distinta e relacionada co posto de traballo que se vai desempeñar, de nivel igual ou superior á esixida para a formalización do contrato formativo: 0,50 puntos por título, ata un máximo de 1 punto (neste apartado non se terán en conta as titulacións de nivel inferior que sexan necesarias para a obtención doutras de nivel superior nin as de máster ou doutoramento).

e) Por asistir a cursos de especialización, formación e perfeccionamento organizados por centros oficiais dependentes da Administración do Estado, da comunidade autónoma ou da Administración local, universidades, colexios oficiais ou escolas da Administración pública directamente relacionados co posto que se vai desempeñar (incluídos os organizados por sindicatos no marco do Acordo nacional de formación continua): ata un máximo de 2 puntos, que se computarán do seguinte xeito:

  • De máis de 150 horas duración: 0,30 puntos por curso
  • De entre 100 e 150 horas de duración: 0,25 puntos por curso
  • De entre 60 e 99 horas de duración: 0,20 puntos por curso
  • De entre 30 e 59 horas de duración: 0,15 puntos por curso
  • De entre 10 e 29 horas de duración: 0,10 puntos por curso
  • Por acreditar o nivel de coñecemento da lingua galega co Celga 3 nos postos de ciclo superior ou medio ou 4 nos de licenciatura, grao ou diplomatura: 0,50 puntos

Non se terán en conta os certificados ou diplomas nos que non se especifique a duración do curso en número de horas ou créditos.

Tampouco se computarán as xornadas, congresos, seminarios ou cursos de duración inferior a dez horas.

O tribunal cualificador poderá requirirlles ás persoas aspirantes que acrediten a verificación dos extremos recollidos na documentación presentada, ademais de cantas precisións estimen oportunas.

As persoas candidatas que accedan con titulacións de Licenciatura, Arquitectura ou Enxeñería (títulos pre-Boloña) que teñan un certificado da súa correspondencia co nivel 3 MECES (Marco español de cualificación para a educación superior) terán unha puntuación de 0,50 puntos,
equivalente a un máster universitario.

O enlace á web do Ministerio onde se publica o catálogo de titulacións homologadas ao nivel de máster é o seguinte:

http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/gestiontitulos/estudios-universitarios/titulos-espanoles/202058.html

Nesta fase só se terán en conta os méritos que se xustifiquen documentalmente no día e na hora que sinale o concello.

No caso de empate entre as puntuacións das persoas aspirantes a orde de prelación determinarase dándolle preferencia á muller naqueles casos en que se produza unha infrarrepresentación do sexo feminino, nos termos establecidos no artigo 49 do Decreto lexislativo 2/2015, de 12 de febreiro, polo que se aproba o Texto refundido das disposicións legais vixentes da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. No caso de que o citado precepto non resulte aplicable ou persista o empate tras a súa aplicación, resolverase o empate en función da nota media global do expediente académico e, de persistir este, pola puntuación acadada nos seguintes apartados.

As puntuacións outorgadas publicaranse na sede electrónica ou páxina web do concello xunto coa relación de candidaturas seleccionadas por orde decrecente para cada posto de traballo ofertado, e indicaranse as persoas candidatas seleccionadas e as correspondentes suplentes.

As persoas candidatas poderán formular, ante o tribunal cualificador, as alegacións que estimen oportunas no prazo de dous días hábiles, contados a partir do seguinte ao da súa publicación na sede electrónica ou páxina web.

Examinadas as alegacións presentadas, o tribunal cualificador publicará a relación definitiva de persoas candidatas, por orde de maior a menor puntuación, coa correspondente proposta de contratación baixo a modalidade de contrato formativo, para cada posto de traballo ofertado.

Para cubrir os postos de traballo ofertados presentaranse as correspondentes ofertas na Oficina de Emprego correspondente. As persoas remitidas como candidatas deberán presentar no Concello de Catoira un Curriculum Vitae actualizado así como a proba documental de tódolos méritos alegados para concurrir á selección no prazo que lles será indicado.

Catoira, 6 de Xuño de 2023

O Alcalde

ANUNCIO CRITERIOS DE SELECCIÓN

A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA CONCEDE SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE CATOIRA AO ABEIRO DO PROXECTO PRIMEIRA EXPERIENCIA PROFESIONAL NOS CONCELLOS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 2023/2024

A Deputación Provincial de Pontevedra ven de conceder ao Concello de Catoira, ao abeiro do Proxecto PRIMEIRA EXPERIENCIA PROFESIONAL NOS CONCELLOS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 2023/2024 no marco do Programa Plan de Fomento da Empregabilidade, una subvención de 31.200,00 euros (14.300,00 euros para a anualidade 2023 e 16.900,00 euros para a anualidade 2024) para a realización do proxecto “Equipo de servizos socioeducativos 2023-2024”, que suporá a contratación de 2 mozas/os (1 diplomada/o universitaria/o e 1 ciclo superior de formación profesional).

A subvención foi concedida pola Xunta de Goberno da Deputación Provincial na súa sesión ordinaria do día 2 de xuño de 2023 ao abeiro do citado Proxecto, e comunicada á administración municipal o pasado día 5 de xuño.

O proxecto iniciarase o 15 de xullo de 2023 e terá una duración de 12 meses. O pagamento da citada subvención farase en dúas fases, unha ao inicio do proxecto e outra ao final do mesmo, una vez remitida a documentación xustificativa na forma e prazo indicados nas bases reguladoras do citado proxecto.

O ALCALDE-PRESIDENTE

ANUNCIO SUBVENCIÓN

BANDO: ACTIVIDADES DE VERÁN PARA RAPAZAS/ES DO CONCELLO

BANDO
DON ALBERTO GARCÍA GARCÍA, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CATOIRA (PONTEVEDRA)
INFORMA:
Que está aberto o prazo de inscrición para ACTIVIDADES DE VERÁN PARA RAPAZAS/ES DO CONCELLO.
*HABERÁ DÚAS MODALIDADES:
– ACTIVIDADES LÚDICO-EDUCATIVAS : DE 3 – 10 ANOS.
– ACTIVIDADES DEPORTIVAS: DE 6 – 14 ANOS.
DESTINATARIOS/AS:
Nenas/os empadroadas/os neste concello que teñan entre 3-14 anos* de idade.
HORARIO NORMAL: de luns a venres de 10: 00 a 13: 00 h.
HORARIO AMPLIADO: de luns a venres de 08: 30 a 14: 00 h.
LUGAR: Colexio Público e Pavillón Polideportivo Municipal.
PREZOS :
HORARIO NORMAL: 15 euros/mes.
HORARIO AMPLIADO: 25 euros/mes.
PRAZO: do 6- 23 de xuño de 2023.
INSCRICIÓN: Departamento de Servizos Sociais do Concello.
*CON TRES ANOS SÓ SE ADMITIRÁN NENAS/OS QUE ESTIVERAN ESCOLARIZADAS/OS NO C.P.I. NO CURSO ESCOLAR 2022/23.

O CONCELLO DE CATOIRA DESENVOLVE UNHA APP SOBRE AS TORRES DE OESTE E O CACTO

O Concello de Catoira está a traballar no desenvolvemento dunha aplicación para dispositivos móbiles que recollerá os contidos relacionados co xacemento das Torres de Oeste e os expostos no Centro de Activación Cultural Torres de Oeste (CACTO).

A aplicación permitirá aos visitantes realizar o percorrido polo recinto monumental e ao CACTO de xeito completamente autónomo. Ao mesmo tempo permite avanzar na integración de persoas con discapacidade, ao adaptarse a visita para aquelas con discapacidade visual a través das audioguías. A app será especialmente útil para aquelas persoas que desexan visitar o xacemento arqueolóxico nos horarios ou períodos nos que o CACTO ou a oficina de turismo permanecen pechados ao público.

Esta ferramenta pretende conseguir os seguintes obxectivos:

  1. Potenciar os atractivos turísticos de Catoira e de Galicia a través do emprego de recursos tecnolóxicos.
  2. Fomentar o coñecemento de Catoira a través do estudo da súa historia e da súa cultura material.
  3. Ofrecer aos visitantes unha ferramenta que facilite e complete a visita ao recinto monumental Torres de Oeste e ao CACTO.
  4. Facilitar a accesibilidade e a sinalización deste recurso patrimonial e turístico.
  5. Potenciar o espazo litoral de Catoira e os seus recursos como motores de dinamización turística e social da zona.

Trátase dunha aplicación multidispositivo e multiplataforma, isto é, unha App para dispositivos móbiles (teléfonos e tablets) compatible con plataformas de iOS e Android realizando a súa distribución a través da APP Store e de Google Play de xeito gratuíto.  A APP contará cun deseño innovador, e estará dispoñible en tres idiomas (galego, castelán, inglés) para ofrecer informacións de interese sobre as Torres de Oeste e o CACTO. Tamén se incluirán informacións prácticas e as relativas a outros lugares de interese do municipio.

O orzamento deste proxecto ascende a 14.883 euros.

ÁBRESE O PRAZO DE SOLICITUDE DE POSTOS NO MERCADO DA ROMARÍA VIKINGA 2023

O día 1 de xuño ábrese o prazo para solicitar postos no mercado da Romaría Vikinga. O mercado medieval estará aberto os días 5 e 6 de agosto no recinto das Torres de Oeste, coincidindo coas xornadas do Xantar Vikingo e Desembarco Vikingo, respectivamente.

As persoas interesadas poden consultar as bases e descargar o formulario de solicitude no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello: https://catoira.sedelectronica.gal/

 

COMEZAN OS TRABALLOS DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA NO RECINTO DAS TORRES DE OESTE

A Axencia Estatal do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC), a través do Instituto de Ciencias do Patrimonio (INCIPIT), comezou onte os traballos de prospección xeofísica e teledetección no recinto das Torres de Oeste. O alcalde, Alberto García, e o tenente alcalde, Javier César, supervisaron esta mañá as actuacións que se están a realizar.

Os técnicos, coordinados polo director científico, César Parcero, e a dirección técnica de Carlos Otero, comezaron este luns coa prospección xeofísica con gradiómetro da totalidade do xacemento, excepto nas propias torres. Tamén se están a efectuar voos de dron para obter unha topografía de alta precisión, incluíndo a Illa Castrivello, e vaise realizar outro voo de infravermellos para detectar muros, fosos ou estruturas subterráneas.

Nas próximas semanas tamén está previsto utilizar xeoradar nalgunhas das partes de máis interese do xacemento. Esta técnica, complementaria e diferente aos infravermellos, tamén permite detectar estruturas soterradas, facendo un mapa do subsolo.

Esta intervención será de mínima invasión, permitindo obter información sen producir grandes impactos. Unha vez finalizados os traballos, os técnicos entregarán ao Concello e á Deputación de Pontevedra un mapa dixital composto por varias capas cos resultados dos estudos, que permitirán obter unha topografía de moi boa calidade, as estruturas soterradas e unha fotografía do recinto de alta definición.

Este proxecto arqueolóxico, froito dun convenio entre a Deputación de Pontevedra e o CSIC-INCIPIT, súmase á sondaxe realizada o pasado mes de febreiro no lugar de A Capela (San Salvador), impulsada polo Concello de Catoira.

 

INAUGÚRASE EN CATOIRA A MOSTRA “FOTONATUREZA” DE RAMÓN ENCISA

Na mañá do pasado venres quedou inaugurada a exposición de fotografías “FOTONATUREZA” na sala Luis Seoane do Edificio Multiusos de Catoira. Ao acto asistiron o autor das fotografías, Ramón Encisa, o alcalde, Alberto García e o tenente alcalde Javier César.

Alberto García eloxiou o traballo do vilagarcián Ramón Encisa, e destacou, da mesma forma que o autor, a necesidade de de dar a coñecer ás novas xeracións a ampla variedade de especies que nos rodean e transmitir o valor de cada unha delas no equilibrio do ecosistema.

García aproveitou este encontro para lembrar a Manuel Encisa, pai do autor, a quen considerou como un fillo adoptivo de Catoira, posto que desenvolveu a súa traxectoria profesional neste municipio como xefe do departamento de Contabilidade da empresa Cedonosa, onde tamén traballou o alcalde. “Pode dicirse que fun o seu alumno”, afirmou.

A EXPOSICIÓN:

A natureza e a fotografía son dúas das grandes paixóns de Ramón Encisa. A súa curiosidade pola fauna, especialmente polos paxaros da nosa contorna, acompáñao desde ben pequeno, cando observaba atentamente as aves e intentaba lembrar os seus cantos.

O que comezou como unha afección hai máis de 40 anos converteuse nun arduo, extenso e moi valioso traballo de documentación fotográfica de aves, insectos, orquídeas ou fungos de boa parte da xeografía galega.

Membro do colectivo micolóxico A Cantarela, comezou precisamente neste eido a súa afección á fotografía da natureza da man do recoñecido botánico Enrique Valdés Bermejo.

A súa capacidade para destacar e transmitir a singular beleza das distas especies naturais que nos rodean -nas que cada vez reparamos menos- fíxoo merecedor dunha vintena de premios en concursos de fotografía micolóxica a nivel nacional e internacional.

O seu empeño en dar a coñecer, sobre todo ás xeracións máis novas, os tesouros naturais da nosa contorna, e en concienciar sobre a necesidade de protexelos, reflíctese nun constante traballo de divulgación, a través de charlas en centros educativos e concellos de toda Galicia. Con esta mostra en Catoira pretende continuar con este labor, animando á cidadanía a manter un maior contacto, de forma respectuosa, coa natureza.

Top