LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PARA A PROVISIÓN DUNHA PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CATEGORÍA IV, MEDIANTE A APLICACIÓN DOS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA APROBANDO A LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS AO PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA A PROVISIÓN DUNHA PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CATEGORÍA IV, MEDIANTE A APLICACIÓN DOS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN DERIVADOS DA LEI 20/21, DE 28 DE DECEMBRO, DE MEDIDAS URXENTES PARA A REDUCIÓN DA TEMPORALIDADE NO EMPREGO PÚBLICO.

No taboleiro de anuncios deste Concello e no Boletín Oficial da Provincia número 162, de 25 de agosto último, publicouse a Resolución da Alcaldía de 23 de agosto de 2022 aprobando a lista provisional de admitidos e excluídos ao proceso selectivo convocado para prover, polo sistema selectivo de concurso-oposición dunha (1) praza de persoal laboral fixo, a tempo parcial,
vacante na Relación de Postos de Traballo deste concello e incluída na Oferta de Emprego Público para o exercicio de 2022, mediante a aplicación dos procesos de estabilización derivados da Lei 20/21, de 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, e unha vez rematado o prazo para presentar emendas ou reclamacións, de acordo co previsto nas Bases da convocatoria e no uso das facultades que esta Alcaldía ten atribuídas conforme ao artigo 21.1.g) da Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local,

RESOLVO:

PRIMEIRO.- Aprobar a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos en dito proceso selectivo, que queda como segue:

Aspirantes definitivamente admitidos:

Nº APELIDOS, Nome DNI

1 BOUZÓN BEJO, Alba 35xxxx15Y

2 ARAGUNDE REY, Avelino 76xxxx33K

3 FERREIRO MARZOA, Noelia 45xxxx68C

4 CES COMOJO, Noelia 78xxxx45R

5 ABEIJÓN ABAL, Emilio 53xxxx31C

6 IGLESIAS VÁZQUEZ, Vanessa 53xxxx78D

7 PÉREZ LONGO, María Estefanía 35xxxx66C

8 CUEVAS MILLÁN, María Raquel 35xxxx11S

9 CARIDE NIMES, Bárbara María 77xxxx58L

10 PORTO GARCÍA, María del Carmen 35xxxx95H

11 LAPIDO LORENZO, Silvana 53xxxx90R

12 BANDÍN BANDÍN, Lucia 35xxxx63Y

13 MARIÑO ABUÍN, Ángela 53xxxx13D

14 LÓPEZ BERMÚDEZ, Adrián 33xxxx69B

15 SÁNCHEZ EIREOS, Juán José 34xxxx22H

16 ABAL CHAVES, Reinaldo 35xxxx48F

Aspirantes definitivamente excluídos e motivo da exclusión:

Non hai ningún aspirante excluído.

SEGUNDO.- Designar aos membros que integrarán o tribunal cualificador, e determinar a data, lugar e hora de celebración do primeiro exercicio:

TRIBUNAL CUALIFICADOR:

PRESIDENTE/A:

Titular: Don Joaquín Javier Gago López, Secretario-Interventor do concello de Catoira.

Suplente: Dona María Elisa Castiñeiras Isorna, Axente de Emprego e Desenvolvemento Local y Cultural do concello de Catoira.

SECRETARIO/A:

Titular: Don Ramón Bouzas Castaño, Administrativo de Administración Xeral do concello de Catoira.

Suplente: Dona Mónica Vilas Cerneira, Animadora Sociocultural do concello de Catoira.

VOGAIS:

Titular: Dona María José Pardal Castiñeiras, Traballadora Social do concello de Catoira.

Suplente: Dona María de las Mercedes Costa López, Auxiliar Administrativo do concello de Catoira.

Titular: Dona Paula García Pérez, Educadora Familiar do concello de Catoira.

Suplente: María Dolores Ferreirós Loureiro, Auxiliar Administrativo do concello de Catoira.

Titular: Don Carlos Conde Coira, Oficial Administrativo do concello de Catoira.

Suplente: Don Carlos José Touriño Criado, Operario EDAR e Servizos municipais.

O Tribunal Cualificador reunirase o día 29 de setembro de 2022, ás 10.00 horas, para valorar a fase de concurso.

O mesmo día, ás 12.00 horas, terá lugar a realización do exercicio tipo test, no Salón de Actos do Edificio Multiusos de Catoira (Rúa do Concello, número 1).

Os aspirantes deberán presentarse para a realización de cada exercicio provistos do documento nacional de identidade ou doutro documento fidedigno acreditativo da súa personalidade a xuízo do tribunal, así como dos medios materiais adecuados e necesarios para a súa práctica.

Contra esta Resolución poderase interpoñer un recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación (artigos 112 e 123 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas), ou ben un recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Pontevedra, no prazo de dous meses, segundo o disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, e todo isto sen prexuízo de que se poida utilizar calquera outro recurso que se estime conveniente.

TERCEIRO.- Publicar esta Resolución no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra e no Taboleiro de Anuncios da Casa do Concello, aos efectos oportunos.

O manda e asina o Sr. Alcalde-Presidente, en Catoira, a 13 de setembro de dous mil vinte e dous.

O Alcalde – Presidente. Alberto García García.

PUBLICACION BOPPO LISTA DEFINITIVA

GOZA DO ULLA 2022 – CATOIRA: DE PEDRAS MIUDAS Á RIBEIRA DO ULLA

Data: Domingo. 2 de outubro de 2022
Hora de saída: 10:00h.
Distancia: 12 Km.
Dificultade: Media-Baixa
Punto de encontro: Concello de Catoira
Contacto e Información:
• Tel: 986 546 014 (Departamento de Cultura)
• Correo electrónico: cultura@catoira.gal
O percorrido parte da casa do Concello. Cruzando a aldea de Trasdaveiga subimos aos Muíños do Vento para descender logo ata a Lagoa Pedras Miúdas. Seguimos descendendo ata o sendeiro do Río Catoira que nos leva ó Muíño do Cura (de marea) e enlaza co sendeiro polo borde do Río Ulla. Pasaremos pola Praia Fluvial, as Torres de Oeste a zona de brañas incluídas na Rede Natura 2000.
Retornaremos polo mesmo percorrido, pasando onda o Centro de Activación Cultural Torres de Oeste (CACTO) e regresando ata a Fonte Gaiteira.

 

NOTA INFORMATIVA

A empresa STAC (Sistemas Técnicos del Accesorio y Componentes) é a propietaria dos antigos terreos de Cedonosa nos que pretende exercer proximamente a súa actividade.
Toda aquela persoa que desexe solicitar un posto de traballo nesta empresa pode presentar o seu Curriculum Vitae no Departamento de Emprego deste Concello o cal, posteriormente, os trasladará á citada empresa.
Catoira, 6 de Setembro de 2022
O Alcalde
D. Alberto García García

NOTA INFORMATIVA

Ante a desinformación e manipulación que se está levando a cabo coa obra de “CREACIÓN DE CUBERTA NO PARQUE INFANTIL DA ALAMEDA DE CATOIRA” véxome na obriga de informar o seguinte:

  1. A solicitude de subvención para a realización da citada obra é iniciativa deste Alcalde, con data do 10/02/2022.
  2. O orzamento total da obra é de 48.398,73 €, dos cales o Concello de Catoira aporta 9.679,75 €, polo que a Xunta de Galicia, aporta 38.718,98 €, e non 48.398,73 €.
  3. O día 10/2/2022, cando se presenta a solicitude da subvención na sede electrónica da Xunta de Galicia, comunícaselle ao concelleiro do PP.
  4. Con data do 8/7/2022, por Resolución deste alcalde adxudicouse a citada obra á empresa Construcciones Lemos Martínez, S.L., por importe de 48.245€, sendo a oferta económica máis vantaxosa. Para a contratación da obra, presentáronse ademais as seguintes empresas: Movimiento de Aridos y Construcciones de Arosa, S.L., Padinsa Salnés, Reformas 3 Torres, S.L.

Esperamos que con esta información quede aclarado para os veciños/as de Catoira.

E para rematar, dicir que os cartos destinados á realización de obras no Concello, non son nin do BNG, nin do PP, nin di PSOE, son do Concello e dos veciños/as de Catoira que lle corresponden polo pago dos seus impostos.

Catoira, 25 de agosto de 2022.

O Alcalde – Presidente.

Alberto García García.

NOTA INFORMATIVA PARQUE

HUMANIZACIÓN E RECUPERACIÓN DO ESPAZO PÚBLICO DO ENTORNO DA PRAZA DO CONCELLO

O Concello de Catoira está concienciado sobre a necesidade de recuperar os espazos peonís dentro do espazo público, facilitar os desprazamentos non motorizados, e a creación de itinerarios peonís seguros, accesibles e agradables que conecten os centros de actividade máis importantes do Concello.

O presente proxecto contempla as actuacións necesarias para reordenar e acondicionar o espazo público existente fronte ao Concello, xerando unha nova praza para uso e goce das persoas, restrinxindo o acceso ao tráfico rodado soamente persoas de mobilidade reducida e servizos puntuais de carga e descarga. Para iso contémplase unha renovación total dos pavimentos e de servizos como a iluminación, así como a plantación de novo arboredo e a instalación de novo mobiliario urbano. A actuación comprende unha superficie de 2.280m2.

O proxecto foi analizado polo alcalde Alberto García e o deputado Gregorio Agís, na súa visita ao Concello do pasado mércores 24 de agosto. O orzamento base de licitación (con IVE) é de 612.515,26€

O DEPUTADO PROVINCIAL, GREGORIO AGÍS, E O ALCALDE DE CATOIRA, ALBERTO GARCÍA VISITARON A FUTURA CASA DAS ARTES E O CACTO.

A Deputación de Pontevedra e o Concello de Catoira presentaron así un proxecto que conta cun orzamento de 449.248 euros financiados integramente pola institución provincial, que aporta 381.861 euros co Plan ReacPon e xa concedeu a Catoira os 67.397 euros restantes a través do Plan Concellos.

Esta actuación permitirá aglutinar nun só edificio as diferentes escolas municipais (pandeireta, gaita, artes plásticas ou teatro, entre outras) que na actualidade están dispersas por varios locais. Ademais, o inmoble acollerá a radio municipal.

A Casa das Artes será un espazo integrador da vida cultural do Concello. Está concibida como un lugar totalmente accesible, sen barreiras arquitectónicas, e que se dotará de ramplas e dun ascensor. Contará con varias zonas diferenciadas como un espazo aberto destinado a zona de estudo e uso de tecnoloxías ou un grande salón polivalente, onde se poderán levar as actividades das escolas, que disporá dun tabique móbil para gañar en flexibilidade de usos delimitando os espazos interiores en función das necesidades que existan en cada momento. A sostibilidade foi unha das premisas que estivo en todo o momento sobre a mesa cando se formulou este proxecto, que segue a liña dos obxectivos do Plan ReacPon da Deputación. Neste senso, a antiga casa consistorial converterase nun lugar «descarbonizado» cunha envolvente térmica óptima, máquinas de climatización e produción de auga quente sanitaria e paneis fotovoltaicos que reducirán a dependencia enerxética das instalacións. Na mesma liña melloraranse os illamentos térmicos para optimizar o consumo de enerxía e apostarase sistemas renovables, paneis acústicos e sistemas e materiais que garantan as condicións de hixiene, saúde e protección do medio ambiente.

Tras este acto visitouse o CACTO cuxo contido foi unha inversión do plan rehabilita da Deputación que supuxo unha inversión de 400.000€

A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA CONCEDE UNHA SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE CATOIRA

A Deputación Provincial de Pontevedra, concedeu ao Concello de Catoira, ao abeiro das bases reguladoras e convocatoria de “SUBVENCIÓNS PARA A REDACCIÓN DE PROXECTOS OU EXECUCIÓN DE OBRAS DE MOBILIDADE AMABLE E RECUPERACIÓN DE ESPAZOS PÚBLICOS DOS CONCELLOS DA REDE ÁGORA, unha subvención de 50.000,00 €, con destino ao investimento denominado “HUMANIZACIÓN E RECUPERACIÓN DO ESPAZO PÚBLICO NO ENTORNO DA PRAZA DO CONCELLO DE CATOIRA”.

A subvención foi concedida mediante Resolución da Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra, con data do 6 de agosto de 2021.

BONO CULTURAL DE 400 EUROS PARA NACIDAS/OS NO ANO 2004

O Bono Cultural é unha axuda económica destinada ás persoas que nacesen no ano 2004. O prazo de solicitude deste bono abriuse o pasado 25 de xullo, e permanecerá aberto ata o 15 de outubro.
A axuda económica proporcionada polo bono cultural estará dividida en tres apartados para fomentar o descubrimento de diversas actividades culturais:
• O 50% será destinado a artes en vivo, patrimonio cultural e artes audiovisuais
• Un 25% será destinado a produtos en soporte físico
• Outro 25% será destinado a consumo dixital ou en liña
Para máis información sobre como solicitar esta axuda:
Top