A ADMINISTRACIÓN PRETO DE TI

O mércores 14 de decembro a partir das 11 da mañá terá lugar na sala Celso Emilio Ferreiro do edificio multiusos do Concello de Catoira unha charla na que se informará á cidadanía sobre os servizos que presta a Delegación do Goberno en Galicia e a Subdelegación do Goberno en Pontevedra, para fomentar e axudar aos asistentes ao uso das ferramentas electrónicas dispoñibles. En concreto, informarase, entre outros aspectos, das vantaxes do Cartafol Cidadán, e facilitarase a obtención in situ dos medios de identificación e firma dixital que permite o acceso aos servizos públicos sen desprazamentos (Clave).

RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA SOBRE ADXUDICACIÓNS DE OBRAS

Resolución da alcaldía sobre a adxudicación da obra de “IMPERMEABILIZACIÓN DO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO” á empresa ECO COMPOSTELA, S.L. por importe de 48.201,75€

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA ADXUDICACIÓN OBRA IMPERMEABILIZACION PAVILLON (11-2022)

Resolución da alcaldía sobre a adxudicación da obra “ACONDICIONAMENTO DE PATIOS DE ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS” á empresa CONSTRUCCIONES LEMOS MARTINEZ, S.L. por importe de 19.890,00€

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA ADXUDICACIÓN OBRA PATIOS ESCOLAS (11-2022)

Resolución da alcaldía sobre a adxudicación da obra “ACONDICIONAMENTO DA PRAZA DE SANTA BAIA” á empresa COCIGAL 2013, S.L. por importe de 19.775,82 €

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA ADXUDICACIÓN OBRA PRAZA STA BAIA (11-2022)

INFORMACIÓN SOBRE CAMPAMENTOS EN DUNDALK (IRLANDA)

Compartimos información sobre campamentos de verán en Dundalk (Irlanda), a localidade coa que o CPI Progreso estableceu intercambios a través do programa Erasmus+.

Trátase de estadías de entre 1 e 3 semanas para mocidade entre os 11 e os 19 anos.

Para máis información poden contactar no correo info@thelanguageplace.ie ou nos teléfonos +353 87 2297473 / +353 87 2297476

Pdf con información sobre os cursos

Sitio web: http://www.thelanguageplace.ie/teen_total_immersion.php

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA APROBANDO A LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS AO PROCESO SELECTIVO CONVOCADOS PARA A PROVISIÓN DUNHA PRAZA DE PERSOAL DE SERVIZOS XERAIS.

No seguinte enlace podese consultar a lista provisional de admitidos e excluídos, o que se lles concede un prazo de DEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir do día seguinte da publicación da Resolución (ata o 9/12/2022), a fin de que os/as aspirantes excluídos/as poidan emendar os defectos que motivaron a súa exclusión, así como presentar as reclamacións que consideren oportunas.

Resolución_Decreto de Alcaldía LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS

EDICTO: INICIASE, DE NOVO, O PROCEDEMENTO PARA ELIXIR XUÍZ DE PAZ TITULAR E XUÍZ DE PAZ SUBSTITUTO DE CATOIRA

EDICTO

DON ALBERTO GARCÍA GARCÍA, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CATOIRA (PONTEVEDRA).

INFORMA:

1º.- Que por renuncia do titular nun caso, e vencemento do prazo para o que foi nomeado, noutro, a Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia comunicou a esta Alcaldía que debe iniciarse, de novo, o procedemento para elixir Xuíz de Paz Titular de Catoira, e Xuíz de Paz Substituto de Catoira conforme ao disposto nos artigos 101 e seguintes da Lei Orgánica 6/1985, de 1 de xullo, do Poder Xudicial.

2º.- Por isto, ábrese un prazo de DEZ (10) DÍAS hábiles, a contar desde o día seguinte á data deste Edicto, que se colocará no taboleiro de anuncios do Concello e das parroquias, para que as persoas interesadas e que reúnan as condicións legais esixibles, poidan presentar nas oficinas municipais a súa solicitude.

3º.- Rematado o prazo fixado, o Pleno do Concello elixirá ao Xuíz de Paz Titular e ao Xuíz de Paz Substituto, entre as persoas solicitantes, ou de xeito libremente se non se presentara ninguén.

Catoira, 16 de novembro de 2022.

O ALCALDE-PRESIDENTE.- Asdo. Alberto García García.

EDITO NOMEAMENTO XUÍCES DE PAZ TITULAR E SUPLENTE (11-2022)

NOVA CANLE DE DIFUSIÓN DE NOVAS DO CONCELLO DE CATOIRA EN WHATSAPP

O novo servizo municipal de información e avisos por whatsapp comezará a funcionar o luns 14 de novembro de 2022. O usuario só deberá solicitar a alta e gardar o contacto do servizo no seu teléfono móbil.
As persoas que desexen darse de alta neste servizo gratuíto tan só terán que enviar unha mensaxe de whatsapp ao número +34 680 52 17 94 coa palabra ALTA. A fin de recibir correctamente as notificacións, debe gardar o número de teléfono do servizo nos seus contactos.
Con este servizo, que ven a complementar outros como os perfís en redes sociais ou a páxina web municipal ábrese unha nova canle de comunicación coa veciñanza para mantela informada do que acontece no Concello.

 

CONVOCATORIA DE DÚAS PRAZAS DE PEÓN DE SERVIZOS VARIOS DE PERSOAL LABORAL FIXO

Resolución do 4 de novembro de 2022, do Concello de Catoira (Pontevedra), referente á convocatoria para prover varias prazas.
No «Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra» número 206, do 27 de outubro de 2022, publicáronse integramente as bases que han de rexer a convocatoria para prover:
Dúas prazas de Peón de Servizos Varios de persoal laboral fixo, a cubrir polo sistema de oposición, en quenda libre.
O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial do Estado».
Os sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cando procedan de conformidade coas bases, faranse públicos no taboleiro de anuncios do Concello de Catoira e na súa sede electrónica, na forma prevista nas propias bases.
INICIO: 11/11/2022
FIN: 30/11/2022

AULA MENTOR

Aula Mentor é un programa de formación non regulada a través de internet, flexible e con titorización personalizada, dirixido a persoas adultas maiores de 18 anos. O programa ten como obxectivos: contribuír á mellora da cualificación profesional, promover o desenvolvemento das competencias no uso das TIC, e poñer á disposición da veciñanza unha oferta formativa de calidade e sensible ás necesidades do ámbito rural.
O Programa Aula Mentor conta cunha oferta formativa de máis de 200 cursos referenciados ao Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Trátase de cursos de formación cunha duración de 30 a 50 horas lectivas impartidas ao longo de dous meses cun custo da matrícula de 48 euros por curso.
Pódese consultar toda a oferta formativa telemática da Aula Mentor na seguinte ligazón:
Ante calquera consulta podedes acudir de forma presencial á Aula CeMIT – Mentor situada na rúa do Concello, 14. Ou poñervos en contacto a través do teléfono 616 842 467 en horario de 9:30 a 14:00 horas ou a través do correo electrónico: catoira@aulamentor.es
Top