APROBACIÓN DA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO PARA O ANO 2022

Conforme ao disposto no artigo 70 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto do Empregado Público, procédese á publicación da Oferta de Emprego Público do Concello de Catoira para 2022, aprobada por Resolución da Alcaldía-Presidencia de data 31 do pasado mes de xaneiro:

a) Persoal laboral fixo: Peón de servizos varios.

Número de vacantes: 1.

Categoría: 5.

Quenda de acceso: Concurso-oposición libre.

b) Persoal laboral fixo a tempo parcial: Auxiliar administrativo.

Número de vacantes: 1.

Categoría: 4.

Quenda de acceso: Concurso oposición (art. 2, Lei 20/2021, de 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público).

O que se fai público para xeral coñecemento.

A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA CONCEDE UNHA SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE CATOIRA PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL

A Deputación Provincial de Pontevedra, ven de conceder ao Concello de Catoira, ao abeiro das bases reguladoras e convocatoria do “PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 2022-23”, liña 3: Emprego para conservación e funcionamento de bens e servizos municipais, unha subvención por importe de 93.373,02 €, para a contratación de 12 traballadores.

A subvención foi concedida mediante acordo da Xunta de Goberno da Deputación Provincial, na súa sesión ordinaria do día 28 de xaneiro de 2022, e comunicada á administración municipal con data do 31 de xaneiro de 2022.

De seguido procederase a tramitar os oportunos expedientes de selección de persoal.

Ofertas de emprego 05/09/2019

OFERTA DE EMPREGO

TALLER DE SOLDADURA UBICADO EN BAMIO (VILAGARCÍA DE AROUSA) BUSCA PERSOAL PARA TRABALLOS AUXILIARES.

INCORPORACIÓN INMEDIATA.

OS INTERESADOS/AS PODEN POÑERSE EN CONTACTO COA EMPRESA A TRAVÉS DO TELÉFONO 655 552 246 (PREGUNTAR POR LUÍS).

Top