APROBACIÓN LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS A PROCESO SELECTIVO OPERARIOS SERVIZOS MULTIPLES POR CIRCUNSTANCIAS DA PRODUCIÓN. PROGRAMA DE VERÁN

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

DON XOÁN XOSÉ CASTAÑO CONDE, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CATOIRA PONTEVEDRA), en uso das atribucións que me confire o artigo 21.1, f) da Lei 7/1985, de 02 da abril, Bases do Réxime Local,

Ditada Providencia de data 19/07/2023 para o inicio do procedemento de selección de 5 prazas de peóns/operarios de servizos múltiples, por circunstancias da produción, xustificadas en maiores necesidades xurdidas por un aumento das actividades que se están e se van a levar a cabo no período estival neste Concello.

Vistas as bases de selección para BASES REGULADORAS DA SELECCIÓN DE CINCO (5) POSTOS DE PEÓNS/OPERARIOS DE SERVIZOS MÚLTIPLES VINCULADOS ÁS ACTIVIDADES E PROGRAMAS DE OCIO DO PERÍODO ESTIVAL, COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL POR CIRCUNSTANCIAS DA PRODUCIÓN, elaboradas pola Axente de Emprego e Desenvolvemento Local, en data 21/07/2023.
Visto o informe de Secretaría-Intervención número 17, de data 21/07/2023, ditado o Decreto de Alcaldía número 63/2023, polo que se aproban as bases e se ordena a publicación do anuncio de convocatoria, e rematado o prazo de presentación de solicitudes para a participación no proceso de selección.

Non existindo ningún aspirante excluído e de acordo co disposto nas citadas Bases,

RESOLVO:

DECRETO 2023-0182 [decreto aprobación LISTA DEFINITIVA operarios]

SELECCIÓN DE PERSOAL DE LIMPEZA VINCULADO ÁS ACTIVIDADES E PROGRAMAS DE OCIO DO PERÍODO ESTIVAL

Expte. número 182/2023. SELECCIÓN DE PERSOAL DE LIMPEZA VINCULADO ÁS ACTIVIDADES E PROGRAMAS DE OCIO DO PERÍODO ESTIVAL

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

DON XOÁN XOSÉ CASTAÑO CONDE, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CATOIRA (PONTEVEDRA), en uso das atribucións que me confire o artigo 21.1, f) da Lei 7/1985, de 02 da abril, Bases do Réxime Local, Ditada Providencia de data 18/07/2023 para o inicio do procedemento de selección de 1 praza de persoal de limpeza, xustificada na necesidade xurdida por un aumento das actividades que se están e se van a levar a cabo no período estival neste Concello.

Vistas as bases de selección para BASES REGULADORAS DA SELECCIÓN DE UN (1) POSTO DE PERSOAL DE LIMPEZA VINCULADO ÁS ACTIVIDADES E PROGRAMAS DE OCIO DO PERÍODO ESTIVAL, COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL POR CIRCUNSTANCIAS DA PRODUCIÓN, elaboradas pola Axente de Emprego e Desenvolvemento Local, en data 19/07/2023.

Visto o informe de Secretaría-Intervención número 10, de data 19/07/2023, ditado o Decreto de Alcaldía número 156/2023, polo que se aproban as bases e se ordena a publicación do anuncio de convocatoria, e rematado o prazo de presentación de solicitudes para a participación no proceso de selección.

Non existindo ningún aspirante excluído, e de acordo co disposto nas citadas bases, RESOLVO:

DECRETO LISTA DEFINITIVA

ANUNCIO CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL VINCULADO ÁS ACTIVIDADES E PROGRAMAS DE OCIO DO PERÍODO ESTIVAL. 5 PEÓNS/OPERARIOS DE SERVIZOS MÚLTIPLES

ANUNCIO

CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL VINCULADO ÁS ACTIVIDADES E PROGRAMAS DE OCIO DO PERÍODO ESTIVAL.

POSTO OFERTADO: 5 PEÓNS/OPERARIOS DE SERVIZOS MÚLTIPLES

DURACIÓN DO CONTRATO: 1 MES

XORNADA LABORAL: XORNADA COMPLETA (40 HORAS SEMANAIS), DISTRIBUÍDOS DE LÚNS A
SÁBADO SEGÚN NECESIDADES DO SERVIZO.

TITULACIÓN ESIXIDA: graduado en ESO, Graduado Escolar ou equivalente – CELGA 1 do idioma galego (quen non poida acreditalo deberá realizar unha proba eliminatoria) – Carné de conducir B e dispoñer de vehículo propio.

SISTEMA DE SELECCIÓN: Concurso de méritos (valorarase a experiencia profesional, a formación en materias relacionadas co posto e carnés profesionais). As BASES da convocatoria están dispoñibles na Sede Electrónica e no Taboleiro de Anuncios do Concello.

FORMA DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: As solicitudes deben presentarse no Rexistro Xeral do Concello, na Sede electrónica (https://catoira.sedeelectronica.gal) ou nalgún dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: 3 DÍAS HÁBILES contados a partir do día seguinte ao da publicación deste Anuncio e das Bases da convocatoria na Sede Electrónica e no Taboleiro de Anuncios do Concello (DO LUNS 24 AO MÉRCORES 26 DE XULLO).

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

 • Instancia solicitando participar na selección (publicada como ANEXO I das Bases)
 • Copia do DNI
 • Copia da titulación esixida (certificado de escolaridade ou equivalente)
 • Copia do permiso de conducir B
 • De ser o caso certificado de discapacidade ou certificación compatible
 • Copia compulsada do título CELGA 1 de idioma galego ou equivalente
 • Experiencia profesional: acreditarase cunha Vida Laboral actualizada e copia dos contratos de traballo.
 • Copia dos carnés de conducir, carnés profesionais e títulos dos cursos realizados relacionados co posto de traballo (deberán especificar as datas de realización e as horas de duración).

INFORMACIÓN: Departamento de Emprego e Desenvolvemento Local do Concello

ANUNCIO OPERARIOS

BASES REGULADORAS OPERARIOS

ANUNCIO CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL VINCULADO ÁS ACTIVIDADES E PROGRAMAS DE OCIO DO PERÍODO ESTIVAL.

ANUNCIO
CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL VINCULADO ÁS ACTIVIDADES E PROGRAMAS DE OCIO DO PERÍODO ESTIVAL.

POSTO OFERTADO: 1 TRABALLADOR/A PARA O SERVIZO DE LIMPEZA

XORNADA LABORAL: XORNADA COMPLETA (40 HORAS SEMANAIS), DE LÚNS A SÁBADO.

HORARIO DE TRABALLO: De luns a venres: de 8,00 a 12,00 e de 16,00 a 19,00 h. Sábados: de 8,00 a 13,00 h.

TITULACIÓN ESIXIDA: Certificado de escolaridade ou equivalente, CELGA 1 do idioma galego (quen non poida acreditalo deberá realizar unha proba eliminatoria) e Carnet de conducir B e dispoñer de vehículo propio.

SISTEMA DE SELECCIÓN: Concurso de méritos (valorarase a experiencia profesional e a formación en materias relacionadas co posto). As BASES da convocatoria están dispoñibles na Sede Electrónica e no Taboleiro de Anuncios do Concello.

FORMA DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: As solicitudes deben presentarse no Rexistro Xeral do Concello, na Sede electrónica (https://catoira.sedeelectronica.gal) ou nalgún dos lugares previstos.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: 3 DÍAS HÁBILES contados a partir do día seguinte ao da publicación deste Anuncio e das Bases da convocatoria na Sede Electrónica e no Taboleiro de Anuncios do Concello (DO XOVES 20 AO LÚNS 24 DE XULLO).

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

 • Instancia solicitando participar na selección (publicada como ANEXO I das Bases)
 • Copia do DNI
 • Copia da titulación esixida (certificado de escolaridade ou equivalente)
 • Copia do permiso de conducir B
 • De ser o caso certificado de discapacidade ou certificación compatible
 • Copia compulsada do título CELGA 1 de idioma galego ou equivalente
 • Experiencia profesional: acreditarase cunha Vida Laboral actualizada e copia dos contratos de traballo.
 • Copia dos títulos dos cursos realizados relacionados co posto de traballo (deberán especificar as datas de realización e as horas de duración).

INFORMACIÓN: Departamento de Emprego e Desenvolvemento Local do Concello

ANUNCIO PERSOAL LIMPEZA

BASES DE SELECCIÓN DE PERSOAL DE LIMPEZA

BANDO BOLSA DE EMPREGO

BANDO

XOÁN XOSÉ CASTAÑO CONDE, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CATOIRA (PONTEVEDRA),

FAI SABER:

Que segue aberto o servizo de:

BOLSA DE EMPREGO

FINALIDADE: mediar entre as persoas desempregadas, ou na procura de mellora de emprego e as empresas e particulares que soliciten traballadoras/es.

EMPRESAS E/OU PARTICULARES na procura de traballadores/as poidan facernos chegar as súas ofertas de emprego co fin de difundilas e facilitarlles o contacto con aquelas/es candidatas/os inscritos na Bolsa de Emprego co perfil solicitado.

PERSOAS DESEMPREGADAS OU NA PROCURA DE MELLORA DE EMPREGO poden inscribirse na Bolsa de Emprego no Departamento de Emprego e Desenvolvemento Local do Concello.

Catoira, 14 de Xullo de 2023

O ALCALDE-PRESIDENTE

BANDO BOLSA EMPREGO

ANUNCIO – CORRECCIÓN DE ERROS “CONCILIA VERÁN 2023”

ANUNCIO – CORRECCIÓN DE ERROS

Durante os meses de xullo e agosto, o Concello de Catoira vai realizar o proxecto denominado “CONCILIA VERÁN 2023”, para o que cumpre a contratación de persoal con algunha destas titulacións:

– Técnica/o Superior en Educación Infantil.
– Técnica/o Superior en Animación Sociocultural e Turística.
– Técnica/o Superior en Ensino e Animación Sociodeportiva.
– Técnica/o Superior en Integración Social.
– Monitoras/es de lecer e tempo libre.
– Auxiliar de Educación Infantil ou de Xardín de Infancia.

O proceso de selección consistirá na valoración dos méritos acreditados polas persoas que solicitan participar no mesmo, segundo os criterios expostos no Taboleiro de Anuncios e na Sede Electrónica do Concello.

Tódalas persoas interesadas en optar a algún destes postos deberán presentar unha instancia dirixida ao alcalde, solicitando a súa participación no proceso de selección, acompañando copia de tódolos méritos a valorar nas oficinas do Concello ou a través da sede electrónica.

Aquelas persoas que xa estean inscritas na Bolsa de Emprego do Concello con algún dos perfís profesionais solicitados, abonda con que presenten a instancia solicitando a súa participación.

O prazo de presentación de solicitudes remata o MARTES, 27 DE XUÑO.

Para máis información poden dirixirse ao Departamento de Emprego do Concello.

O alcalde

CORRECCIÓN DE ERROS

CRITERIOS DE SELECCIÓN CANDIDATOS PARA O PROGRAMA “CONCILIA VERÁN 2023”

O proceso de selección consistirá na valoración dos méritos acreditados polas persoas que así o soliciten:

a) Por posuír unha titulación académica oficial distinta e relacionada co posto de traballo que se vai desempeñar, de nivel igual ou superior á esixida para a formalización do contrato formativo: 0,50 puntos por título, ata un máximo de 1 punto (neste apartado non se terán en conta as titulacións de nivel inferior que sexan necesarias para a obtención doutras de nivel superior).

b) Por asistir a cursos de especialización, formación e perfeccionamento organizados por centros oficiais dependentes da Administración do Estado, da comunidade autónoma ou da Administración local, universidades, colexios oficiais ou escolas da Administración pública directamente relacionados co posto que se vai desempeñar (incluídos os organizados por sindicatos no marco do Acordo nacional de formación continua): ata un máximo de 3 puntos, que se computarán do seguinte xeito:

 • De máis de 150 horas duración: 0,30 puntos por curso
 • De entre 100 e 150 horas de duración: 0,25 puntos por curso
 • De entre 60 e 99 horas de duración: 0,20 puntos por curso
 • De entre 30 e 59 horas de duración: 0,15 puntos por curso
 • De entre 10 e 29 horas de duración: 0,10 puntos por curso
 • Por acreditar o nivel de coñecemento da lingua galega co Celga 3 nos postos de ciclo superior ou medio ou 4 nos de licenciatura, grao ou diplomatura: 0,50 puntos

Non se terán en conta os certificados ou diplomas nos que non se especifique a duración do curso en número de horas ou créditos. Tampouco se computarán as xornadas, congresos, seminarios ou cursos de duración inferior a dez horas.

c) Experiencia profesional:

– Servizos prestados nas distintas Administracións Públicas como Técnica/o en Actividades Socioculturais; Monitoras/es d lecer e tempo libre; Técnica/o Superior en Animación Sociodeportiva (TAFAD); Educación Infantil e Auxiliares de Gardería e Xardín de infancia: 0,33 por mes traballado (meses completos), ata un máximo de 5 puntos.

– Servizos prestados en centros privados como Técnica/o en Actividades Socioculturais; Monitoras/es d lecer e tempo libre; Técnica/o Superior en Animación Sociodeportiva (TAFAD); Educación Infantil e Auxiliares de Gardería e Xardín de infancia: 0,05 por mes traballado (meses completos), ata un máximo de 4 puntos.

Nesta fase só se terán en conta os méritos que se xustifiquen documentalmente no día e na hora que sinale o concello.

As puntuacións outorgadas publicaranse na sede electrónica e no Taboleiro de Anuncios do concello xunto coa relación de candidaturas seleccionadas por orde decrecente para cada posto de traballo ofertado, e indicaranse as persoas candidatas seleccionadas e as correspondentes suplentes.

CORRECCIÓN CRITERIOS CONCILIA VERAN 2023

ANUNCIO “CONCILIA VERÁN 2023”

ANUNCIO
Durante os meses de xullo e agosto, o Concello de Catoira vai realizar o proxecto denominado “CONCILIA VERÁN 2023”, para o que cumpre a contratación de persoal con algunha destas titulacións:
– Técnica/o Superior en Educación Infantil.
– Técnica/o Superior en Animación Sociocultural e Turística.
– Técnica/o Superior en Ensino e Animación Sociodeportiva.
– Técnica/o Superior en Integración Social.
– Monitoras/es de lecer e tempo libre.
– Auxiliar de Educación Infantil ou de Xardín de Infancia.
O proceso de selección consistirá na valoración dos méritos acreditados polas persoas que solicitan participar no mesmo, segundo os criterios expostos no Taboleiro de Anuncios e na Sede Electrónica do Concello.
Tódalas persoas interesadas en optar a algún destes postos deberán presentar unha instancia dirixida ao alcalde, solicitando a súa participación no proceso de selección, acompañando copia de tódolos méritos a valorar nas oficinas do Concello ou a través da sede electrónica.
Aquelas persoas que xa estean inscritas na Bolsa de Emprego do Concello con algún dos perfís profesionais solicitados, abonda con que presenten a instancia solicitando a súa participación.
O prazo de presentación de solicitudes remata o MARTES, 27 DE XUÑO.
Para máis información poden dirixirse ao Departamento de Emprego do Concello.
O alcalde
CRITERIOS DE SELECCIÓN CANDIDATOS PARA O PROGRAMA “CONCILIA VERÁN 2023”
O proceso de selección consistirá na valoración dos méritos acreditados polas persoas que así o soliciten:
a) Por posuír unha titulación académica oficial distinta e relacionada co posto de traballo que se vai desempeñar, de nivel igual ou superior á esixida para a formalización do contrato formativo: 0,50 puntos por título, ata un máximo de 1 punto (neste apartado non se terán en conta as titulacións de nivel inferior que sexan necesarias para a obtención doutras de nivel superior).
b) Por asistir a cursos de especialización, formación e perfeccionamento organizados por centros oficiais dependentes da Administración do Estado, da comunidade autónoma ou da Administración local, universidades, colexios oficiais ou escolas da Administración pública directamente relacionados co posto que se vai desempeñar (incluídos os organizados por sindicatos no marco do Acordo nacional de formación continua): ata un máximo de 3 puntos, que se computarán do seguinte xeito:
— De máis de 150 horas duración: 0,30 puntos por curso
— De entre 100 e 150 horas de duración: 0,25 puntos por curso
— De entre 60 e 99 horas de duración: 0,20 puntos por curso
— De entre 30 e 59 horas de duración: 0,15 puntos por curso
— De entre 10 e 29 horas de duración: 0,10 puntos por curso
— Por acreditar o nivel de coñecemento da lingua galega co Celga 3 nos postos de ciclo superior ou medio ou 4 nos de licenciatura, grao ou diplomatura: 0,50 puntos
Non se terán en conta os certificados ou diplomas nos que non se especifique a duración do curso en número de horas ou créditos. Tampouco se computarán as xornadas, congresos, seminarios ou cursos de duración inferior a dez horas.
Nesta fase só se terán en conta os méritos que se xustifiquen documentalmente no día e na hora que sinale o concello.
As puntuacións outorgadas publicaranse na sede electrónica e no Taboleiro de Anuncios do Concello xunto coa relación de candidaturas seleccionadas por orde decrecente para cada posto de traballo ofertado, e indicaranse as persoas candidatas seleccionadas e as correspondentes suplentes.

O CONCELLO DE CATOIRA CONTRATARÁ DÚAS PERSOAS AO ABEIRO DO PROGRAMA “PRIMEIRA EXPERIENCIA PROFESIONAL” DA DEPUTACIÓN

O Concello de Catoira resultou beneficiario do proxecto “Primeira experiencia profesional” da Deputación de Pontevedra, o que permitirá contratar dúas persoas por un período máximo dun ano a tempo completo.

O Concello vai proceder a solicitar á oficina de emprego de Vilagarcía de Arousa candidatas/os que posúan as titulacións de ciclo superior de formación profesional ou licenciatura/grao/diplomatura obtida nos últimos tres anos, ou cinco no caso de persoas con discapacidade. As persoas candidatas deben de carecer de experiencia profesional no posto ao que optan. Unha vez que sexan convocadas/os deberán presentar no Concello os méritos alegados para concorrer ás prazas e os aspirantes serán seleccionados de acordo cun baremo establecido por un tribunal do Concello.

A subvención da Deputación para estas contratacións ascende a un total de 31.200 euros.

 

ANUNCIO CRITERIOS DE SELECCIÓN “PRIMEIRA EXPERIENCIA PROFESIONAL” NOS CONCELLOS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 2023-2024

A Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra na súa sesión ordinaria do día 2 de xuño de 2023 adoptou o acordo de outorgar ao Concello de Catoira a condición de entidade colaboradora do Proxecto “PRIMEIRA EXPERIENCIA PROFESIONAL” NOS CONCELLOS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 2023-2024, para a realización da actuación denominada “Equipo de Servizos socieducativos 2023-24”.

Para a realización deste proxecto cumpre a contratación (modalidade de contrato formativo) de dúas/dous traballadoras/es coas seguintes titulacións:

– 1 Técnico Superior en Educación Infantil (Ciclo superior de Formación Profesional)

– 1 Mestra/e en educación primaria (Licenciatura, grao ou diplomatura)

Os contratos formativos poderán concertarse con aquelas persoas que reúnan os seguintes REQUISITOS:

a) Que estean en posesión d.

b) Que estean inscritos como demandantes ou en mellora de emprego no Servizo Público de Emprego.

c) Estar empadroados nalgún dos concellos da provincia de Pontevedra con anterioridade á data de publicación da propia convocatoria no BOPPO.

d) Que no momento da contratación non transcorresen máis de tres anos, ou máis de cinco cando o contrato se realice cunha persoa con discapacidade, desde a terminación dos correspondentes estudos.

e) Que non obtivera experiencia profesional ou realizado actividade formativa na mesma actividade dentro da entidade por un tempo superior a tres meses, sen que se computen a estes efectos os períodos de formación ou prácticas que formen parte do currículo esixido para a obtención da titulación que habilita esta contratación.

f) Que non estean contratadas ou contratados en prácticas no momento da selección nalgún dos programas que contemplen contratos en prácticas ou formativos da Deputación de Pontevedra.

g) Non haber estado contratada na mesma ou distinta entidade en virtude da mesma titulación.

Tampouco na mesma entidade para o mesmo ou distinto posto aínda que se trate de titulacións distintas.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

O proceso de selección consistirá na valoración dos méritos acreditados polas persoas preseleccionadas polo Servizo Público de Emprego, e levarase a cabo conforme aos seguintes criterios:

a) Expediente académico: ata un máximo de 4,00 puntos, segundo a nota media calculada para as titulacións universitarias polo Real decreto 1125/2003, de 5 de setembro, e para os ciclos de formación profesional polo Real decreto 1147/2011, de 29 de xullo. No caso de que a media
dalgunha das titulacións convocadas non fose calculada polas normas referidas ou esta non se especifique valorarase con 0,00 puntos.

b) Por ter un doutoramento relacionado co contido do posto: 2,00 puntos.

c) Por cada título oficial de máster universitario ou título propio da universidade de máster relacionado co contido do posto: 0,50 puntos cada un, ata un máximo de 1 punto.

d) Por posuír unha titulación académica oficial distinta e relacionada co posto de traballo que se vai desempeñar, de nivel igual ou superior á esixida para a formalización do contrato formativo: 0,50 puntos por título, ata un máximo de 1 punto (neste apartado non se terán en conta as titulacións de nivel inferior que sexan necesarias para a obtención doutras de nivel superior nin as de máster ou doutoramento).

e) Por asistir a cursos de especialización, formación e perfeccionamento organizados por centros oficiais dependentes da Administración do Estado, da comunidade autónoma ou da Administración local, universidades, colexios oficiais ou escolas da Administración pública directamente relacionados co posto que se vai desempeñar (incluídos os organizados por sindicatos no marco do Acordo nacional de formación continua): ata un máximo de 2 puntos, que se computarán do seguinte xeito:

 • De máis de 150 horas duración: 0,30 puntos por curso
 • De entre 100 e 150 horas de duración: 0,25 puntos por curso
 • De entre 60 e 99 horas de duración: 0,20 puntos por curso
 • De entre 30 e 59 horas de duración: 0,15 puntos por curso
 • De entre 10 e 29 horas de duración: 0,10 puntos por curso
 • Por acreditar o nivel de coñecemento da lingua galega co Celga 3 nos postos de ciclo superior ou medio ou 4 nos de licenciatura, grao ou diplomatura: 0,50 puntos

Non se terán en conta os certificados ou diplomas nos que non se especifique a duración do curso en número de horas ou créditos.

Tampouco se computarán as xornadas, congresos, seminarios ou cursos de duración inferior a dez horas.

O tribunal cualificador poderá requirirlles ás persoas aspirantes que acrediten a verificación dos extremos recollidos na documentación presentada, ademais de cantas precisións estimen oportunas.

As persoas candidatas que accedan con titulacións de Licenciatura, Arquitectura ou Enxeñería (títulos pre-Boloña) que teñan un certificado da súa correspondencia co nivel 3 MECES (Marco español de cualificación para a educación superior) terán unha puntuación de 0,50 puntos,
equivalente a un máster universitario.

O enlace á web do Ministerio onde se publica o catálogo de titulacións homologadas ao nivel de máster é o seguinte:

http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/gestiontitulos/estudios-universitarios/titulos-espanoles/202058.html

Nesta fase só se terán en conta os méritos que se xustifiquen documentalmente no día e na hora que sinale o concello.

No caso de empate entre as puntuacións das persoas aspirantes a orde de prelación determinarase dándolle preferencia á muller naqueles casos en que se produza unha infrarrepresentación do sexo feminino, nos termos establecidos no artigo 49 do Decreto lexislativo 2/2015, de 12 de febreiro, polo que se aproba o Texto refundido das disposicións legais vixentes da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. No caso de que o citado precepto non resulte aplicable ou persista o empate tras a súa aplicación, resolverase o empate en función da nota media global do expediente académico e, de persistir este, pola puntuación acadada nos seguintes apartados.

As puntuacións outorgadas publicaranse na sede electrónica ou páxina web do concello xunto coa relación de candidaturas seleccionadas por orde decrecente para cada posto de traballo ofertado, e indicaranse as persoas candidatas seleccionadas e as correspondentes suplentes.

As persoas candidatas poderán formular, ante o tribunal cualificador, as alegacións que estimen oportunas no prazo de dous días hábiles, contados a partir do seguinte ao da súa publicación na sede electrónica ou páxina web.

Examinadas as alegacións presentadas, o tribunal cualificador publicará a relación definitiva de persoas candidatas, por orde de maior a menor puntuación, coa correspondente proposta de contratación baixo a modalidade de contrato formativo, para cada posto de traballo ofertado.

Para cubrir os postos de traballo ofertados presentaranse as correspondentes ofertas na Oficina de Emprego correspondente. As persoas remitidas como candidatas deberán presentar no Concello de Catoira un Curriculum Vitae actualizado así como a proba documental de tódolos méritos alegados para concurrir á selección no prazo que lles será indicado.

Catoira, 6 de Xuño de 2023

O Alcalde

ANUNCIO CRITERIOS DE SELECCIÓN

Top