A Deputación Provincial de Pontevedra, ven de conceder ao Concello de Catoira, ao abeiro das bases reguladoras e convocatoria de subvención para “A SUPRESIÓN DA SIMBOLOXÍA FRANQUISTA NOS ESPAZOS PÚBLICOS E A REHABILITACIÓN E SINALIZACIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL DIRIXIDAS AOS CONCELLOS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA PARA O ANO 2021”, unha subvención por importe de 5.898,50 € para a execución da actuación denominada “SINALIZACIÓN E POSTA EN VALOR DOS PETRÓGLIFOS DE PEDRAS MINAS”, cun orzamento de cinco mil novecentos oitenta e nove euros con cincuenta céntimos (5.989,50 €), IVE incluído.

A subvención foi acordada na Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra, na sesión do 10 de decembro de 2021, e notificada ao Concello de Catoira, con data do 16 de decembro de 2021.

De seguido procederase a tramitar o oportuno expediente de contratación para que a actuación poida atoparse executada na súa totalidade antes do 15 de setembro de 2022.

Top