ACONDICIONAMENTO DA ESCOLA INFANTIL

Comezaron as obras de acondicionamento da escola infantil que consisten en:
  • Eliminar o pavimento de cespede artificial, substituíndoo por lousas de caucho para conformar un patio de xogos con dous pavimentos: caucho e area.
  • Eliminar a varanda de madeira por outra de aceiro que cumpre coa normativa de accesibilidade.

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA APROBANDO A LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS AO PROCESO SELECTIVO CONVOCADOS PARA A PROVISIÓN DUNHA PRAZA DE PERSOAL DE SERVIZOS XERAIS.

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA

No taboleiro de anuncios deste Concello e na sede electrónica da entidade:

https://catoira.sedelectronica.gal/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/, publicouse a Resolución da Alcaldía de data 23 de novembro de 2022 aprobando a lista provisional de admitidos e excluídos ao proceso selectivo convocado para prover, polo sistema de oposición libre, unha praza de Persoal de Servizos Xerais neste concello, e unha vez rematado o prazo para presentar emendas ou reclamacións, de acordo co previsto nas Bases da convocatoria e no uso das facultades que esta Alcaldía ten atribuídas conforme ao artigo 21.1.g) da Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local,

 

R E S O L V O:

PRIMEIRO.- Aprobar a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos en dito proceso selectivo que queda como segue:

Aspirantes definitivamente admitidos:

 

APELIDOS, Nome DNI
1 MÉNDEZ CORDEIRO, María Elena 53xxxx95A
2 DASILVA PÉREZ, José Manuel 76xxxx57W
3 CORTIÑAS CASAL, César 45xxxx48F
4 CABARCOS BERMÚDEZ, Delia 34xxxx19F
5 ARAGUNDE REY, Avelino 76xxxx33K
6 SEIJO PORTELA, José Manuel   35xxxx92J
7 VILA RODRÍGUEZ, Mariña  44xxxx29D
8 PORTOS DOMÍNGUEZ, María Teresa 76xxxx00C
9 IGLESIAS VÁZQUEZ, Vanessa 53xxxx78D
10 FRANCOS LIÑARES, Xurxo 44xxxx88M
11 ABAL CHAVES, Reinaldo 35xxxx48F
12 GONZÁLEZ DA BARCA, María de las Mercedes 53xxxx42A
13 OTERO GONZÁLEZ, Juán Bautista 76xxxx77H
14 LAREU CRESPO, Diego 35xxxx74B
15 CONDE FERNÁNDEZ, José Manuel 36xxxx80V
16 RECOUSO PIÑEIRO, Manuel 33xxxx59T
17 LÓPEZ FERNÁNDEZ, Juán Antonio 35xxxx84P
18 PÉREZ DÁVILA, Margarita 76xxxx35Y
19 DALAMA LAMA, Jacobo 34xxxx11W
20 DACOSTA ARGIBAY, María José 36xxxx39S
21 GARCÍA FERREIRO, Heitor 44xxxx17L
22 CIOBOTARU, Isabelle X8xxxx82Q
23 NOVAS TREVIÑO, José 35xxxx84H
24 ARES LÓPEZ, Jesús Ángel 53xxxx07D
25 CORREA ABUÍN, Sara 76xxxx20A
26 REY GRILLE, Francisco 45xxxx84B
27 GALÁN PASEIRO, Tania 47xxxx72H
28 CASTIÑEIRAS MONGRAGÓN, Juán Manuel 76xxxx11W
29 DÍAZ MIRAS, María del Carmen 32xxxx77T
30 CRISTOBALENA PINTOR, Beatriz 33xxxx06J
31 MATÍA CARLÉS, Ian Martín 35xxxx50S
32 PENA SILVA, David 33xxxx50H
33 CABALEIRO CARAMÉS, Alberto 36xxxx41B
34 COLLAZO BRAGADO, Damiana 39xxxx69N
35 PAZ BOO, Rosa Ana 52xxxx28M
36 BOUZÓN CONDE, Iván 35xxxx88V
37 GONZÁLEZ FALCÓN, Lorena 76xxxx80Z
38 RODRÍGUEZ FARIÑA, José Ignacio 52xxxx75A
39 GARCÍA QUINTÁNS, Carlos Valentín 35xxxx84J
40 LOUREIRO PLACER, Ana Isabel 35xxxx71E
41 MILLÁN CASTELLANO, Ismael 77xxxx39R
42 GONTÁ SOBRINO, Xurxo 36xxxx38L
43 GARRIDO TORRES, Lorena 35xxxx11D
44 CORNADO RODRÍGUEZ, Lucia 45xxxx38V
45 COIRA CHORÉN, Andrea 35xxxx61Z
46 GARCÍA GARCÍA, Ángela 45xxxx53B
47 CASTRO GIGIREY, María del Pilar 33xxxx26N
48 LOUREIRO ABALO, María Rocío 35xxxx08P
49 GOMEZ LOUREIRO, Jacobo 35xxxx10N
50 GAYO FUENTES, José Eugenio 53xxxx92G
51 TEIGA FERNÁNDEZ, Vanesa 35xxxx00Z
52 FERREIRÓS DEVESA, Francisco 35xxxx83Q
53 MIGUÉNS FERREIRA, Óscar 76xxxx57E
54 ALBORÉS OVIDE, Diego 52xxxx05P
55 CANCELA RUIBAL, Sabela 53xxxx50Y
56 CATOIRA MOREIRAS, Jorge 35xxxx88T
57 DURO CASTRO, Paula 78xxxx26M
58 MONTAGUT ROSELLÓ, Carles 46xxxx25K

 

Aspirantes definitivamente excluídos e motivo da exclusión:

 

APELIDOS, Nome D.N.I. Motivos da Exclusión
1 FIGUEIRA LOSADA, Columba 52xxxx09k Solicitude presentada fora de prazo

 

Os aspirantes excluídos da relación de admitidos terán dereito ao reintegro dos dereitos de exame que tiveran abonado.

SEGUNDO.- Designar aos membros que integrarán o tribunal cualificador, e determinar a data, lugar e hora de celebración do primeiro exercicio:

TRIBUNAL CUALIFICADOR:

Presidente/a:

Titular: Don Joaquín Javier Gago López, secretario-interventor do concello de Catoira.

Suplente: Dona María Dolores Ferreirós Loureiro, auxiliar administrativo do concello de Catoira.

Secretario/a:

Titular: Don Ramón Bouzas Castaño, administrativo de administración xeral do concello de Catoira.

Suplente: Don José Carlos Conde Coira, tesoureiro do concello de Catoira.

Vogais:

Titular: Dona María José Pardal Castiñeiras, traballadora social do concello de Catoira.

Suplente: Don Carlos José Touriño Criado, operario de servizos municipais do concello de Catoira.

Titular: Dona Paula García Pérez, educadora familiar do concello de Catoira.

Suplente: Dona María Elisa Castiñeiras Isorna,  axente de emprego e desenvolvemento local e cultural do concello de Catoira.

Titular: Dona María Estefanía Pérez Longo, auxiliar administrativa do concello de Catoira.

Suplente: Dona María Mercedes Costa López, auxiliar administrativo do concello de Catoira.

O primeiro exercicio terá lugar o día 19 de decembro de 2022, ás 11,00 horas no Salón de Actos do Edificio Multiusos de Catoira (Rúa do Concello, número 1).

Os aspirantes deberán presentarse para a realización de cada exercicio provistos do documento nacional de identidade ou doutro documento fidedigno acreditativo da súa personalidade a xuízo do tribunal, así como dos medios materiais adecuados e necesarios para a súa práctica.

Contra esta Resolución poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación (artigos 112 e 123 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas), ou ben un recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Pontevedra, no prazo de dous meses, segundo o disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, e todo isto sen prexuízo de que se poida utilizar calquera outro recurso que se estime conveniente.

 

TERCEIRO.- Ordenar a súa publicación, aos efectos oportunos, no taboleiro de anuncios do Concello de Catoira e na sede electrónica da entidade:

https://catoira.sedelectronica.gal/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/

Mándao e asina o Sr. Alcalde-Presidente, en Catoira, a doce de decembro de dous mil vinte e dous.

 

O ALCALDE-PRESIDENTE

Asdo. Alberto García García.

 

Consulta aquí o arquivo en pdf: RESOLUCIÓN ALCALDÍA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS

A ADMINISTRACIÓN PRETO DE TI

O mércores 14 de decembro a partir das 11 da mañá terá lugar na sala Celso Emilio Ferreiro do edificio multiusos do Concello de Catoira unha charla na que se informará á cidadanía sobre os servizos que presta a Delegación do Goberno en Galicia e a Subdelegación do Goberno en Pontevedra, para fomentar e axudar aos asistentes ao uso das ferramentas electrónicas dispoñibles. En concreto, informarase, entre outros aspectos, das vantaxes do Cartafol Cidadán, e facilitarase a obtención in situ dos medios de identificación e firma dixital que permite o acceso aos servizos públicos sen desprazamentos (Clave).

RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA SOBRE ADXUDICACIÓNS DE OBRAS

Resolución da alcaldía sobre a adxudicación da obra de “IMPERMEABILIZACIÓN DO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO” á empresa ECO COMPOSTELA, S.L. por importe de 48.201,75€

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA ADXUDICACIÓN OBRA IMPERMEABILIZACION PAVILLON (11-2022)

Resolución da alcaldía sobre a adxudicación da obra “ACONDICIONAMENTO DE PATIOS DE ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS” á empresa CONSTRUCCIONES LEMOS MARTINEZ, S.L. por importe de 19.890,00€

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA ADXUDICACIÓN OBRA PATIOS ESCOLAS (11-2022)

Resolución da alcaldía sobre a adxudicación da obra “ACONDICIONAMENTO DA PRAZA DE SANTA BAIA” á empresa COCIGAL 2013, S.L. por importe de 19.775,82 €

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA ADXUDICACIÓN OBRA PRAZA STA BAIA (11-2022)

INFORMACIÓN SOBRE CAMPAMENTOS EN DUNDALK (IRLANDA)

Compartimos información sobre campamentos de verán en Dundalk (Irlanda), a localidade coa que o CPI Progreso estableceu intercambios a través do programa Erasmus+.

Trátase de estadías de entre 1 e 3 semanas para mocidade entre os 11 e os 19 anos.

Para máis información poden contactar no correo info@thelanguageplace.ie ou nos teléfonos +353 87 2297473 / +353 87 2297476

Pdf con información sobre os cursos

Sitio web: http://www.thelanguageplace.ie/teen_total_immersion.php

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA APROBANDO A LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS AO PROCESO SELECTIVO CONVOCADOS PARA A PROVISIÓN DUNHA PRAZA DE PERSOAL DE SERVIZOS XERAIS.

No seguinte enlace podese consultar a lista provisional de admitidos e excluídos, o que se lles concede un prazo de DEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir do día seguinte da publicación da Resolución (ata o 9/12/2022), a fin de que os/as aspirantes excluídos/as poidan emendar os defectos que motivaron a súa exclusión, así como presentar as reclamacións que consideren oportunas.

Resolución_Decreto de Alcaldía LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS

EDICTO: INICIASE, DE NOVO, O PROCEDEMENTO PARA ELIXIR XUÍZ DE PAZ TITULAR E XUÍZ DE PAZ SUBSTITUTO DE CATOIRA

EDICTO

DON ALBERTO GARCÍA GARCÍA, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CATOIRA (PONTEVEDRA).

INFORMA:

1º.- Que por renuncia do titular nun caso, e vencemento do prazo para o que foi nomeado, noutro, a Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia comunicou a esta Alcaldía que debe iniciarse, de novo, o procedemento para elixir Xuíz de Paz Titular de Catoira, e Xuíz de Paz Substituto de Catoira conforme ao disposto nos artigos 101 e seguintes da Lei Orgánica 6/1985, de 1 de xullo, do Poder Xudicial.

2º.- Por isto, ábrese un prazo de DEZ (10) DÍAS hábiles, a contar desde o día seguinte á data deste Edicto, que se colocará no taboleiro de anuncios do Concello e das parroquias, para que as persoas interesadas e que reúnan as condicións legais esixibles, poidan presentar nas oficinas municipais a súa solicitude.

3º.- Rematado o prazo fixado, o Pleno do Concello elixirá ao Xuíz de Paz Titular e ao Xuíz de Paz Substituto, entre as persoas solicitantes, ou de xeito libremente se non se presentara ninguén.

Catoira, 16 de novembro de 2022.

O ALCALDE-PRESIDENTE.- Asdo. Alberto García García.

EDITO NOMEAMENTO XUÍCES DE PAZ TITULAR E SUPLENTE (11-2022)

NOVA CANLE DE DIFUSIÓN DE NOVAS DO CONCELLO DE CATOIRA EN WHATSAPP

O novo servizo municipal de información e avisos por whatsapp comezará a funcionar o luns 14 de novembro de 2022. O usuario só deberá solicitar a alta e gardar o contacto do servizo no seu teléfono móbil.
As persoas que desexen darse de alta neste servizo gratuíto tan só terán que enviar unha mensaxe de whatsapp ao número +34 680 52 17 94 coa palabra ALTA. A fin de recibir correctamente as notificacións, debe gardar o número de teléfono do servizo nos seus contactos.
Con este servizo, que ven a complementar outros como os perfís en redes sociais ou a páxina web municipal ábrese unha nova canle de comunicación coa veciñanza para mantela informada do que acontece no Concello.

 

Top