ANUNCIO CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL VINCULADO ÁS ACTIVIDADES E PROGRAMAS DE OCIO DO PERÍODO ESTIVAL. 5 PEÓNS/OPERARIOS DE SERVIZOS MÚLTIPLES

ANUNCIO

CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL VINCULADO ÁS ACTIVIDADES E PROGRAMAS DE OCIO DO PERÍODO ESTIVAL.

POSTO OFERTADO: 5 PEÓNS/OPERARIOS DE SERVIZOS MÚLTIPLES

DURACIÓN DO CONTRATO: 1 MES

XORNADA LABORAL: XORNADA COMPLETA (40 HORAS SEMANAIS), DISTRIBUÍDOS DE LÚNS A
SÁBADO SEGÚN NECESIDADES DO SERVIZO.

TITULACIÓN ESIXIDA: graduado en ESO, Graduado Escolar ou equivalente – CELGA 1 do idioma galego (quen non poida acreditalo deberá realizar unha proba eliminatoria) – Carné de conducir B e dispoñer de vehículo propio.

SISTEMA DE SELECCIÓN: Concurso de méritos (valorarase a experiencia profesional, a formación en materias relacionadas co posto e carnés profesionais). As BASES da convocatoria están dispoñibles na Sede Electrónica e no Taboleiro de Anuncios do Concello.

FORMA DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: As solicitudes deben presentarse no Rexistro Xeral do Concello, na Sede electrónica (https://catoira.sedeelectronica.gal) ou nalgún dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: 3 DÍAS HÁBILES contados a partir do día seguinte ao da publicación deste Anuncio e das Bases da convocatoria na Sede Electrónica e no Taboleiro de Anuncios do Concello (DO LUNS 24 AO MÉRCORES 26 DE XULLO).

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

 • Instancia solicitando participar na selección (publicada como ANEXO I das Bases)
 • Copia do DNI
 • Copia da titulación esixida (certificado de escolaridade ou equivalente)
 • Copia do permiso de conducir B
 • De ser o caso certificado de discapacidade ou certificación compatible
 • Copia compulsada do título CELGA 1 de idioma galego ou equivalente
 • Experiencia profesional: acreditarase cunha Vida Laboral actualizada e copia dos contratos de traballo.
 • Copia dos carnés de conducir, carnés profesionais e títulos dos cursos realizados relacionados co posto de traballo (deberán especificar as datas de realización e as horas de duración).

INFORMACIÓN: Departamento de Emprego e Desenvolvemento Local do Concello

ANUNCIO OPERARIOS

BASES REGULADORAS OPERARIOS

ANUNCIO CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL VINCULADO ÁS ACTIVIDADES E PROGRAMAS DE OCIO DO PERÍODO ESTIVAL.

ANUNCIO
CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL VINCULADO ÁS ACTIVIDADES E PROGRAMAS DE OCIO DO PERÍODO ESTIVAL.

POSTO OFERTADO: 1 TRABALLADOR/A PARA O SERVIZO DE LIMPEZA

XORNADA LABORAL: XORNADA COMPLETA (40 HORAS SEMANAIS), DE LÚNS A SÁBADO.

HORARIO DE TRABALLO: De luns a venres: de 8,00 a 12,00 e de 16,00 a 19,00 h. Sábados: de 8,00 a 13,00 h.

TITULACIÓN ESIXIDA: Certificado de escolaridade ou equivalente, CELGA 1 do idioma galego (quen non poida acreditalo deberá realizar unha proba eliminatoria) e Carnet de conducir B e dispoñer de vehículo propio.

SISTEMA DE SELECCIÓN: Concurso de méritos (valorarase a experiencia profesional e a formación en materias relacionadas co posto). As BASES da convocatoria están dispoñibles na Sede Electrónica e no Taboleiro de Anuncios do Concello.

FORMA DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: As solicitudes deben presentarse no Rexistro Xeral do Concello, na Sede electrónica (https://catoira.sedeelectronica.gal) ou nalgún dos lugares previstos.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: 3 DÍAS HÁBILES contados a partir do día seguinte ao da publicación deste Anuncio e das Bases da convocatoria na Sede Electrónica e no Taboleiro de Anuncios do Concello (DO XOVES 20 AO LÚNS 24 DE XULLO).

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

 • Instancia solicitando participar na selección (publicada como ANEXO I das Bases)
 • Copia do DNI
 • Copia da titulación esixida (certificado de escolaridade ou equivalente)
 • Copia do permiso de conducir B
 • De ser o caso certificado de discapacidade ou certificación compatible
 • Copia compulsada do título CELGA 1 de idioma galego ou equivalente
 • Experiencia profesional: acreditarase cunha Vida Laboral actualizada e copia dos contratos de traballo.
 • Copia dos títulos dos cursos realizados relacionados co posto de traballo (deberán especificar as datas de realización e as horas de duración).

INFORMACIÓN: Departamento de Emprego e Desenvolvemento Local do Concello

ANUNCIO PERSOAL LIMPEZA

BASES DE SELECCIÓN DE PERSOAL DE LIMPEZA

BANDO BONO CONCILIA FAMILIA

BANDO

XOÁN XOSÉ CASTAÑO CONDE, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CATOIRA (PONTEVEDRA)

FAI SABER:

Que está aberto o prazo de solicitude de, BONO CONCILIA FAMILIA

Concesión de axudas ás familias con crianzas residentes en Galicia de ata doce anos de idade, estes incluídos, para a atención de necesidades de conciliación de carácter puntual ou durante os períodos de vacacións escolares, que teñan lugar entre o 1 de xaneiro e o 8 de setembro de 2023.

REQUISITOS:

– Que a crianza sexa menor de trece anos no momento en que se produce o suposto para o cal se solicita a axuda.

– Que ambos os pais/nais, persoas titoras, acolledoras, gardadoras con fins adoptivos, familias monoparentais ou nais/pais con custodia non compartida estean efectivamente traballando, tanto no suposto de solicitudes por enfermidade ou accidente da crianza como por necesidades en períodos de vacacións escolares.

Nos supostos de custodia compartida, este requisito entenderase referido ao tempo en que esta se exerza efectivamente e, nestes casos, cada nai/pai deberá presentar unha solicitude individual.

IMPORTE MÁXIMO DAS AXUDAS:

Ata 500€ para contratación dunha empregada do fogar ou servizos de atención á infancia no domicilio.

Ata 200€ para asistencia a servizos de conciliación, campamentos ou outros recursos de conciliación organizados para os períodos de vacacións escolares.

PRAZO: ATA 15 DE SETEMBRO.

INFORMACIÓN: Departamento de Servizos Sociais do Concello.

Catoira, 18 de xullo de 2023
O ALCALDE-PRESIDENTE

BANDO BONO CONCILIA FAMILIA

BANDO BOLSA DE EMPREGO

BANDO

XOÁN XOSÉ CASTAÑO CONDE, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CATOIRA (PONTEVEDRA),

FAI SABER:

Que segue aberto o servizo de:

BOLSA DE EMPREGO

FINALIDADE: mediar entre as persoas desempregadas, ou na procura de mellora de emprego e as empresas e particulares que soliciten traballadoras/es.

EMPRESAS E/OU PARTICULARES na procura de traballadores/as poidan facernos chegar as súas ofertas de emprego co fin de difundilas e facilitarlles o contacto con aquelas/es candidatas/os inscritos na Bolsa de Emprego co perfil solicitado.

PERSOAS DESEMPREGADAS OU NA PROCURA DE MELLORA DE EMPREGO poden inscribirse na Bolsa de Emprego no Departamento de Emprego e Desenvolvemento Local do Concello.

Catoira, 14 de Xullo de 2023

O ALCALDE-PRESIDENTE

BANDO BOLSA EMPREGO

LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS NO PROCESO DE BAREMACIÓN DE MÉRITOS DAS/OS CANDIDATAS/OS AOS POSTOS DE MONITORAS/ES DO PROGRAMA “CONCILIA VERÁN 2023”

En aras da total transparencia e respectando a lei de protección de datos publicamos a lista de admitidos e excluídos no proceso de baremación de méritos das/os candidatas/os aos postos de monitoras/es do programa “Concilia Verán 2023”

LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS NO PROCESO DE BAREMACIÓN DE MÉRITOS DAS/OS CANDIDATAS/OS AOS POSTOS DE MONITORAS/ES DO PROGRAMA “CONCILIA VERÁN 2023”

PONSE EN MARCHA O SERVICIO CONCILIA VERÁN NO CONCELLO DE CATOIRA

Esta mañá iniciouse o programa Concilia Verán no Concello de Catoira. Un total de 138 nenas e nenos foron inscritos neste servizo de conciliación da vida laboral e familiar, que se presta en horario de 8:30 a 14:00 horas.

A posta en marcha desta iniciativa, prevista para o 1 de xullo, tivo que retrasarse unha semana, causando malestar entre as familias, por iso o Goberno municipal quere aclarar os motivos desta dilación. Son dúas as razóns: unha relativa ao proceso de contratación do persoal e outra que ten que ver coas obras de reforma no Pavillón Municipal de Deportes.

O Goberno anterior tiña previsto contratar o persoal de forma indirecta a través dunha empresa de servizos, limitada a 4 monitoras/es e con contratos de luns a venres nos meses de xullo e agosto. O Goberno dirixido por Xoán Castaño decidiu cambiar este modelo e realizar unha contratación directa do persoal, polo período completo de dous meses, incrementando o salario e aumentando o número de monitores de 4 a 6 persoas. Desta maneira tamén se puido ampliar o número de prazas, ofrecendo a todas as familias de Catoira solicitantes a oportunidade de usar o servizo. Todas estas melloras conseguíronse a cambio do beneficio que levaría a empresa e sen incrementar o custo do programa.

Por outra banda, as obras de reforma no Pavillón Municipal de Deportes -instalacións necesarias para o desenvolvemento das actividades deportivas- aínda non están rematadas. O Goberno tivo que buscar espazos alternativos para estas actividades ata que finalicen as obras, previsiblemente a próxima semana.

O equipo de Goberno é moi consciente da importancia que ten este servizo e dos prexuízos que este retraso puido causar ás familias, por iso pide desculpas encarecidamente. Como consecuencia, ademais, vaise ampliar o programa ata o día 7 de setembro, cubrindo así case todo o período non lectivo deste mes, o que non estaba previsto inicialmente.

INFORMACIÓN CONCILIA VERÁN 2023

XOÁN XOSÉ CASTAÑO CONDE, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CATOIRA

INFORMA:

Que o inicio das actividades lúdico-deportivas do programa CONCILIA VERÁN 2023 terá lugar o vindeiro venres 7 de xullo.

Comunicarlles así mesmo, que toda a rapazada recepcionarase no CPI PROGRESO de xeito provisional, dado que durante uns días o pavillón polideportivo non se poderá utilizar por mor das obras.

O persoal do concello está realizando chamadas confirmando a praza a todas aquelas persoas que figuraban na lista de agarda para que pasen a formalizar o antes posible a solicitude e o ingreso da couta.

Lamentamos os inconvintes causados polo retraso do inicio do programa que se compensará cos mesmos días no mes de setembro.

Catoira, 6 de xullo de 2023
O alcalde-presidente

BANDO_CONCILIA_VERÁN

BANDO: PROGRAMA DE VACACIÓNS PARA MAIORES DO IMSERSO TEMPADA 2023/24

BANDO
XOAN XOSÉ CASTAÑO CONDE , ALCALDE- PRESIDENTE DO CONCELLO DE CATOIRA (PONTEVEDRA)
FAI SABER:
Que está aberto o prazo de inscrición para
PROGRAMA DE VACACIÓNS PARA MAIORES DO IMSERSO TEMPADA 2023/24
PODERÁN PARTICIPAR NO PROGRAMA TODAS AS PERSOAS QUE REÚNANALGÚN DOS SEGUINTES REQUISITOS:
➢ REQUISITOS:
Ser pensionista de xubilación do Sistema Público Español de Pensións.
Ser pensionista de viuvez con 55 ou máis anos cumpridos.
Pensionistas por outros conceptos, ou perceptor de prestacións ou subsidios dedesemprego, en tódolos casos con 60 anos cumpridos.
Ser titular ou beneficiaria/o do sistema da Seguridade Social, con 65 anos cumpridos.
Ser emigrante retornada/o a España e pensionista do Sistema público daSeguridade Social do país do que se ten retornado.
(A/O cónxuxe non é necesario que reúna os requisitos de idade e pensión).
➢ INFORMACIÓN: Departamento de Servizos Sociais Comunitariosdo Concello.
➢ PRAZO: ata o 26 de xullo de 2023.
**AS PERSOAS QUE XA ESTÁN ACREDITADAS DEBERÁNCOMUNICAR AOS SERVIZOS SOCIAIS QUE ESTÁN INTERESADAS EN PARTICIPAR ESTA TEMPADA.
Catoira, 3 de xuño de 2023
O ALCALDE –PRESIDENTE

ANUNCIO – CORRECCIÓN DE ERROS “CONCILIA VERÁN 2023”

ANUNCIO – CORRECCIÓN DE ERROS

Durante os meses de xullo e agosto, o Concello de Catoira vai realizar o proxecto denominado “CONCILIA VERÁN 2023”, para o que cumpre a contratación de persoal con algunha destas titulacións:

– Técnica/o Superior en Educación Infantil.
– Técnica/o Superior en Animación Sociocultural e Turística.
– Técnica/o Superior en Ensino e Animación Sociodeportiva.
– Técnica/o Superior en Integración Social.
– Monitoras/es de lecer e tempo libre.
– Auxiliar de Educación Infantil ou de Xardín de Infancia.

O proceso de selección consistirá na valoración dos méritos acreditados polas persoas que solicitan participar no mesmo, segundo os criterios expostos no Taboleiro de Anuncios e na Sede Electrónica do Concello.

Tódalas persoas interesadas en optar a algún destes postos deberán presentar unha instancia dirixida ao alcalde, solicitando a súa participación no proceso de selección, acompañando copia de tódolos méritos a valorar nas oficinas do Concello ou a través da sede electrónica.

Aquelas persoas que xa estean inscritas na Bolsa de Emprego do Concello con algún dos perfís profesionais solicitados, abonda con que presenten a instancia solicitando a súa participación.

O prazo de presentación de solicitudes remata o MARTES, 27 DE XUÑO.

Para máis información poden dirixirse ao Departamento de Emprego do Concello.

O alcalde

CORRECCIÓN DE ERROS

CRITERIOS DE SELECCIÓN CANDIDATOS PARA O PROGRAMA “CONCILIA VERÁN 2023”

O proceso de selección consistirá na valoración dos méritos acreditados polas persoas que así o soliciten:

a) Por posuír unha titulación académica oficial distinta e relacionada co posto de traballo que se vai desempeñar, de nivel igual ou superior á esixida para a formalización do contrato formativo: 0,50 puntos por título, ata un máximo de 1 punto (neste apartado non se terán en conta as titulacións de nivel inferior que sexan necesarias para a obtención doutras de nivel superior).

b) Por asistir a cursos de especialización, formación e perfeccionamento organizados por centros oficiais dependentes da Administración do Estado, da comunidade autónoma ou da Administración local, universidades, colexios oficiais ou escolas da Administración pública directamente relacionados co posto que se vai desempeñar (incluídos os organizados por sindicatos no marco do Acordo nacional de formación continua): ata un máximo de 3 puntos, que se computarán do seguinte xeito:

 • De máis de 150 horas duración: 0,30 puntos por curso
 • De entre 100 e 150 horas de duración: 0,25 puntos por curso
 • De entre 60 e 99 horas de duración: 0,20 puntos por curso
 • De entre 30 e 59 horas de duración: 0,15 puntos por curso
 • De entre 10 e 29 horas de duración: 0,10 puntos por curso
 • Por acreditar o nivel de coñecemento da lingua galega co Celga 3 nos postos de ciclo superior ou medio ou 4 nos de licenciatura, grao ou diplomatura: 0,50 puntos

Non se terán en conta os certificados ou diplomas nos que non se especifique a duración do curso en número de horas ou créditos. Tampouco se computarán as xornadas, congresos, seminarios ou cursos de duración inferior a dez horas.

c) Experiencia profesional:

– Servizos prestados nas distintas Administracións Públicas como Técnica/o en Actividades Socioculturais; Monitoras/es d lecer e tempo libre; Técnica/o Superior en Animación Sociodeportiva (TAFAD); Educación Infantil e Auxiliares de Gardería e Xardín de infancia: 0,33 por mes traballado (meses completos), ata un máximo de 5 puntos.

– Servizos prestados en centros privados como Técnica/o en Actividades Socioculturais; Monitoras/es d lecer e tempo libre; Técnica/o Superior en Animación Sociodeportiva (TAFAD); Educación Infantil e Auxiliares de Gardería e Xardín de infancia: 0,05 por mes traballado (meses completos), ata un máximo de 4 puntos.

Nesta fase só se terán en conta os méritos que se xustifiquen documentalmente no día e na hora que sinale o concello.

As puntuacións outorgadas publicaranse na sede electrónica e no Taboleiro de Anuncios do concello xunto coa relación de candidaturas seleccionadas por orde decrecente para cada posto de traballo ofertado, e indicaranse as persoas candidatas seleccionadas e as correspondentes suplentes.

CORRECCIÓN CRITERIOS CONCILIA VERAN 2023

ANUNCIO “CONCILIA VERÁN 2023”

ANUNCIO
Durante os meses de xullo e agosto, o Concello de Catoira vai realizar o proxecto denominado “CONCILIA VERÁN 2023”, para o que cumpre a contratación de persoal con algunha destas titulacións:
– Técnica/o Superior en Educación Infantil.
– Técnica/o Superior en Animación Sociocultural e Turística.
– Técnica/o Superior en Ensino e Animación Sociodeportiva.
– Técnica/o Superior en Integración Social.
– Monitoras/es de lecer e tempo libre.
– Auxiliar de Educación Infantil ou de Xardín de Infancia.
O proceso de selección consistirá na valoración dos méritos acreditados polas persoas que solicitan participar no mesmo, segundo os criterios expostos no Taboleiro de Anuncios e na Sede Electrónica do Concello.
Tódalas persoas interesadas en optar a algún destes postos deberán presentar unha instancia dirixida ao alcalde, solicitando a súa participación no proceso de selección, acompañando copia de tódolos méritos a valorar nas oficinas do Concello ou a través da sede electrónica.
Aquelas persoas que xa estean inscritas na Bolsa de Emprego do Concello con algún dos perfís profesionais solicitados, abonda con que presenten a instancia solicitando a súa participación.
O prazo de presentación de solicitudes remata o MARTES, 27 DE XUÑO.
Para máis información poden dirixirse ao Departamento de Emprego do Concello.
O alcalde
CRITERIOS DE SELECCIÓN CANDIDATOS PARA O PROGRAMA “CONCILIA VERÁN 2023”
O proceso de selección consistirá na valoración dos méritos acreditados polas persoas que así o soliciten:
a) Por posuír unha titulación académica oficial distinta e relacionada co posto de traballo que se vai desempeñar, de nivel igual ou superior á esixida para a formalización do contrato formativo: 0,50 puntos por título, ata un máximo de 1 punto (neste apartado non se terán en conta as titulacións de nivel inferior que sexan necesarias para a obtención doutras de nivel superior).
b) Por asistir a cursos de especialización, formación e perfeccionamento organizados por centros oficiais dependentes da Administración do Estado, da comunidade autónoma ou da Administración local, universidades, colexios oficiais ou escolas da Administración pública directamente relacionados co posto que se vai desempeñar (incluídos os organizados por sindicatos no marco do Acordo nacional de formación continua): ata un máximo de 3 puntos, que se computarán do seguinte xeito:
— De máis de 150 horas duración: 0,30 puntos por curso
— De entre 100 e 150 horas de duración: 0,25 puntos por curso
— De entre 60 e 99 horas de duración: 0,20 puntos por curso
— De entre 30 e 59 horas de duración: 0,15 puntos por curso
— De entre 10 e 29 horas de duración: 0,10 puntos por curso
— Por acreditar o nivel de coñecemento da lingua galega co Celga 3 nos postos de ciclo superior ou medio ou 4 nos de licenciatura, grao ou diplomatura: 0,50 puntos
Non se terán en conta os certificados ou diplomas nos que non se especifique a duración do curso en número de horas ou créditos. Tampouco se computarán as xornadas, congresos, seminarios ou cursos de duración inferior a dez horas.
Nesta fase só se terán en conta os méritos que se xustifiquen documentalmente no día e na hora que sinale o concello.
As puntuacións outorgadas publicaranse na sede electrónica e no Taboleiro de Anuncios do Concello xunto coa relación de candidaturas seleccionadas por orde decrecente para cada posto de traballo ofertado, e indicaranse as persoas candidatas seleccionadas e as correspondentes suplentes.
Top