LISTA DE CANDIDATAS/OS ADMITIDAS/OS E EXCLUÍDAS/OS DAS/OS REMITIDOS POLA OFICINA DE EMPREGO DE VILAGARCÍA DE AROUSA PARA A PROVISIÓN DUN POSTO DE TRABALLO DE TÉCNICA/O SUPERIOR EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL E TURÍSTICA

LISTA DE CANDIDATAS/OS ADMITIDAS/OS E EXCLUÍDAS/OS DAS/OS REMITIDOS POLA OFICINA DE EMPREGO DE VILAGARCÍA DE AROUSA PARA A PROVISIÓN DUN POSTO DE TRABALLO DE TÉCNICA/O SUPERIOR EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL E TURÍSTICA, AO ABEIRO DO PROGRAMA SUBVENCIONADO POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA A TÚA “PRIMEIRA EXPERIENCIA PROFESIONAL” NOS CONCELLOS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 2022/2023.

Por Resolución da Alcaldía de data 09/06/2022, se resolve aprobar a lista de candidatas/os admitidas/os excluídas/os da oferta de emprego para cubrir un posto na modalidade de contrato de formación de Técnica/o Superior de Animación Sociocultural, que se indica a continuación:

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
VISTO o Formulario de Selección remitido pola Oficina de Emprego de Vilagarcía de Arousa en resposta á oferta Nº 12-2022-6454 para a contratación de unha/un TÉCNICA/O SUPERIOR EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL E TURÍSTICA, na modalidade de contrato formativo segundo a normativa laboral vixente, por medio do Programa de Fomento da Empregabilidade na provincia de Pontevedra “PRIMEIRA EXPERIENCIA PROFESIONAL” nos concellos da provincia de Pontevedra 2022-2023,
RESOLVO:
1º.- APROBAR a lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos no proceso selectivo para a provisión dun posto de Técnica/o Superior en Educación Infantil, que é a seguinte:
ADMITIDAS/OS: APELIDOS, Nome: GUILLÁN SUMAY, Natalia
EXCLUÍDAS/OS: Ningún.
2º.- PUBLICAR anuncio relativo á presente Resolución no Taboleiro de Anuncios do Concello e na páxina web municipal.”””
O que se fai público para xeral coñecemento e aos efectos previstos na lexislación vixente.

ANUNCIO A.SOCIOCULTURAL

HEREDEIROS DA CRUS ACTUARÁN O SÁBADO 6 DE AGOSTO NA PRAIA FLUVIAL DE CATOIRA

Temos a segunda confirmación para o festival Vikinsons 2022. 🎤🎸🥳

 

A Xunta de Galicia, por mediacion da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, e o Concello de Catoira confirman a actuación de Heredeiros da Crus para o sábado 6 de agosto na praia fluvial de Catoira con entrada de balde!!

 

O Concello correrá cos gastos de produción (iluminación, son, escenario…) do festival vikinsons, que suporán unha inversión de arredor dos 15000€

 

ABERTO O PRAZO DE INSCRIPCIÓN NA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL PARA O CURSO 2022/2023

Está aberto o prazo de inscrición na a escola de música municipal para o curso 2022/23
PRAZO: ata o 1 de xullo de 2022
DOCUMENTACIÓN:
▪ Impreso de inscrición
▪ Fotocopia do DNI ou do libro de familia (só alumnado de novo ingreso)
▪ Foto tamaño carné (só alumnado de novo ingreso)
➢ LUGAR: Escola de Música Municipal de Catoira – avda. Eloy Domínguez nº10
➢ HORARIO: de luns a sábados de 10:00 a 12:00h de luns a venres de 17:00 a 20:00h
➢ INSCRICIÓN: A documentación poderase solicitar e entregar na oficina da Escola de música ou no correo esmu.municipal.catoira@gmail.com
+INFO: Escola de Música Municipal de Catoira teléf.:676336288 – esmu.municipal.catoira@gmail.com
Enlace ao formulario de google:

O CONCELLO DE CATOIRA AMPLÍA OS CONTIDOS DO CACTO CON PANEIS SOBRE A ETAPA VISIGODA E O SÍMBOLO DE XELMÍREZ

O Concello de Catoira vén de instalar novos recursos expositivos no Centro de Activación Cultural (CACTO) en presenza do alcalde Alberto García. Trátase dun panel informativo sobre a época visigoda, xunto cunha réplica dunha moeda acuñada en Catoira, e outro panel sobre o “signo rodado” que utilizaba o arcebispo Xelmírez para autenticar os seus documentos.

A finais do S.VI os visigodos expulsaron os suevos e converteron Galicia nunha provincia goda. Nesa etapa hai indicios da presenza dunha ceca en Catoira na que se puido acuñar moeda. Agora pode verse no CACTO a réplica dunha moeda de ouro da época do rei Witericus (603-609) que leva no reverse inscrita a palabra CATORA.

O panel sobre a firma de Xelmírez reproduce graficamente o característico “signo rodado” que utilizou o arcebispo desde 1115 como símbolo de autoridade nos seus documentos.

 

ANUNCIO OFERTA DE EMPREGO “PRIMEIRA EXPERIENCIA PROFESIONAL”

A Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra na súa sesión ordinaria do día 27 de maio de 2022 adoptou o acordo de outorgar ao Concello de Catoira a condición de entidade colaboradora do Proxecto “PRIMEIRA EXPERIENCIA PROFESIONAL” NOS CONCELLOS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 2022-2023, para a realización da actuación denominada “Equipo de Servizos socieducativos 2022-23”.

Para a realización deste proxecto cumpre a contratación (modalidade de contrato formativo) de dúas/dous traballadoras/es coas seguintes titulacións:

 • 1 Técnico Superior en Educación Infantil (Ciclo superior de Formación Profesional)
 • 1 Técnico Superior en Animación Sociocultural (Ciclo Superior de Formación Profesional)

Os contratos formativos poderán concertarse con aquelas persoas que reúnan os seguintes REQUISITOS:

a) Que estean en posesión dunha titulación universitaria ou título de grado medio ou superior de formación profesional ou títulos oficialmente recoñecidos como equivalentes, de acordo coas leis reguladoras do sistema educativo vixente, que habiliten para o exercicio profesional.

b) Que estean inscritos como demandantes ou en mellora de emprego no Servizo Público de Emprego.

c) Estar empadroados nalgún dos concellos da provincia de Pontevedra con anterioridade á data de publicación da propia convocatoria no BOPPO.

d) Que no momento da contratación non transcorresen máis de tres anos, ou máis de cinco cando o contrato se realice cunha persoa con discapacidade, desde a terminación dos correspondentes estudos.

e) Que non obtivera experiencia profesional ou realizado actividade formativa na mesma actividade dentro da entidade por un tempo superior a tres meses, sen que se computen a estes efectos os períodos de formación ou prácticas que formen parte do currículo esixido para a obtención da titulación que habilita esta contratación.

f) Que non estean contratadas ou contratados en prácticas no momento da selección nalgún dos programas que contemplen contratos en prácticas ou formativos da Deputación de Pontevedra.

g) Non haber estado contratada na mesma ou distinta entidade en virtude da mesma titulación.

Tampouco na mesma entidade para o mesmo ou distinto posto aínda que se trate de titulacións distintas.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

O proceso de selección consistirá na valoración dos méritos acreditados polas persoas preseleccionadas polo Servizo Público de Emprego, e levarase a cabo conforme aos seguintes criterios:

a) Expediente académico: ata un máximo de 4,00 puntos, segundo a nota media calculada para as titulacións universitarias polo Real decreto 1125/2003, de 5 de setembro, e para os ciclos de formación profesional polo Real decreto 1147/2011, de 29 de xullo. No caso de que a media dalgunha das titulacións convocadas non fose calculada polas normas referidas ou esta non se
especifique valorarase con 0,00 puntos.

b) Por ter un doutoramento relacionado co contido do posto: 2,00 puntos.

c) Por cada título oficial de máster universitario ou título propio da universidade de máster relacionado co contido do posto: 0,50 puntos cada un, ata un máximo de 1 punto.

d) Por posuír unha titulación académica oficial distinta e relacionada co posto de traballo que se vai desempeñar, de nivel igual ou superior á esixida para a formalización do contrato formativo: 0,50 puntos por título, ata un máximo de 1 punto (neste apartado non se terán en conta as titulacións de nivel inferior que sexan necesarias para a obtención doutras de nivel superior nin as de máster ou doutoramento).

e) Por asistir a cursos de especialización, formación e perfeccionamento organizados por centros oficiais dependentes da Administración do Estado, da comunidade autónoma ou da Administración local, universidades, colexios oficiais ou escolas da Administración pública directamente relacionados co posto que se vai desempeñar (incluídos os organizados por sindicatos no marco do Acordo nacional de formación continua): ata un máximo de 2 puntos, que se computarán do seguinte xeito:

 • De máis de 150 horas duración: 0,30 puntos por curso
 • De entre 100 e 150 horas de duración: 0,25 puntos por curso
 • De entre 60 e 99 horas de duración: 0,20 puntos por curso
 • De entre 30 e 59 horas de duración: 0,15 puntos por curso
 • De entre 10 e 29 horas de duración: 0,10 puntos por curso
 • Por acreditar o nivel de coñecemento da lingua galega co Celga 3 nos postos de ciclo superior ou medio ou 4 nos de licenciatura, grao ou diplomatura: 0,50 puntos

Non se terán en conta os certificados ou diplomas nos que non se especifique a duración do curso en número de horas ou créditos.

Tampouco se computarán as xornadas, congresos, seminarios ou cursos de duración inferior a dez horas.

O tribunal cualificador poderá requirirlles ás persoas aspirantes que acrediten a verificación dos extremos recollidos na documentación presentada, ademais de cantas precisións estimen oportunas.

As persoas candidatas que accedan con titulacións de Licenciatura, Arquitectura ou Enxeñería (títulos pre-Boloña) que teñan un certificado da súa correspondencia co nivel 3 MECES (Marco español de cualificación para a educación superior) terán unha puntuación de 0,50 puntos, equivalente a un máster universitario.

O enlace á web do Ministerio onde se publica o catálogo de titulacións homologadas ao nivel de máster é o seguinte:

http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/gestiontitulos/estudios-universitarios/titulos-espanoles/202058.html

Nesta fase só se terán en conta os méritos que se xustifiquen documentalmente no día e na hora que sinale o concello.

No caso de empate entre as puntuacións das persoas aspirantes a orde de prelación determinarase dándolle preferencia á muller naqueles casos en que se produza unha infrarrepresentación do sexo feminino, nos termos establecidos no artigo 49 do Decreto lexislativo 2/2015, de 12 de febreiro, polo que se aproba o Texto refundido das disposicións legais vixentes da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. No caso de que o citado precepto non resulte aplicable ou persista o empate tras a súa aplicación, resolverase o empate en función da nota media global do expediente académico e, de persistir este, pola puntuación acadada nos seguintes apartados.

As puntuacións outorgadas publicaranse na sede electrónica ou páxina web do concello xunto coa relación de candidaturas seleccionadas por orde decrecente para cada posto de traballo ofertado, e indicaranse as persoas candidatas seleccionadas e as correspondentes suplentes.

As persoas candidatas poderán formular, ante o tribunal cualificador, as alegacións que estimen oportunas no prazo de dous días hábiles, contados a partir do seguinte ao da súa publicación na sede electrónica ou páxina web.

Examinadas as alegacións presentadas, o tribunal cualificador publicará a relación definitiva de persoas candidatas, por orde de maior a menor puntuación, coa correspondente proposta de contratación baixo a modalidade de contrato formativo, para cada posto de traballo ofertado.

Catoira, 31 de Maio de 2022

O Alcalde

ANUNCIO 1º EXPERIENCIA PROFESIONAL

ACTIVIDADES DE VERÁN PARA RAPAZAS/ES DO CONCELLO

Está aberto o prazo de inscrición para actividades de verán para rapazas/es do concello.
Haberá dúas modalidades:
• actividades lúdico-educativas : de 3 – 10 anos.
• actividades deportivas: de 6 – 14 anos.
Destinatarios/as: nenas/os empadroadas/os neste concello que teñan entre 3-14 anos* de idade.
Horario normal: de luns a venres de 10: 00 a 13: 00 h.
Horario ampliado: de luns a venres de 09: 00 a 14: 00 h.
Lugar: colexio público e pavillón polideportivo municipal.
Prezos :
• horario normal: 15 euros/mes.
• horario ampliado: 25 euros/mes.
Prazo: do 1- 24 de xuño de 2022.
Inscrición: departamento de servizos sociais do concello.
*con tres anos só se admitirán nenas/os que estiveron escolarizadas/os no c.p.i. no curso escolar 2021/22.

O CONCELLO DE CATOIRA E A MESA DAS VERBAS HOMENAXEAN A BALDOMERO ISORNA

O pasado sábado Catoira acolleu unha xeira organizada polo colectivo vilagarcián Mesa das Verbas dedicada ao poeta catoirense Baldomero Isorna Casal.
A xornada comezou pola mañá no recinto das Torres de Oeste. Na Capela de Santiago recitaron algúns poemas e lembraron a figura de Faustino Rey Romero, tamén poeta, que xunto a Baldomero Isorna -ambos membros do Ateneo do Ullán- foron os impulsores da celebración da Romaría Vikinga. A continuación fixeron unha visita guiada ao Centro de Activación Cultural Torres de Oeste. Pola tarde, o alcalde, Alberto García, presentou o recital que tivo lugar na Sala Celso Emilio Ferreiro. O rianxeiro Xesús Santos foi o encargado de realizar unha semblanza do poeta catoirés.
Ademais dalgúns poemas de Campanas de palo e Voz en blanco, as dúas publicacións de Isorna, tamén se recitaron composicións dalgúns membros da Mesa.

BANDO RECORDATORIO LEMBRANDO AS OBRIGAS DE XESTIÓN DA BIOMASA

A Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia (LPDCIF), ten como un dos seus obxectivos actualizar o réxime xurídico da loita contra os incendios no medio rural, integrando nel a prevención e a extinción, ademais da protección da poboación, das infraestruturas e das instalacións agrarias.A planificación preventiva pasa a ser un elemento estrutural fundamental deste sistema, que se asenta na actuación concertada de todas as administracións actuantes no ámbito da defensa contra os incendios forestais.

 

Nas redes secundarias de faixas de xestión de biomasa será obrigatorio, de acordo co artigo 21 da Lei 3/2007, para as persoas responsables xestionar a biomasa vexetal, de acordo cos criterios estipulados nesta lei e na súa normativa de desenvolvemento, nunha franxa de 50 metros perimetral ao solo urbano, de núcleo rural e urbanizable, arredor de edificacións, vivendas illadas, urbanizacións, depósitos de lixo, cámpings, gasolineiras e parques e instalacións industriais situados a menos de 400 metros do monte e arredor das edificacións illadas en solo rústico situadas a máis de 400 metros do monte. Con carácter xeral, na mesma franxa de 50 metros mencionada non poderá haber árbores das especies sinaladas na disposición adicional terceira, como o eucalipto ou varias variedades de pino, entre outras. Estes requisitos deberán cumprirse antes de que remate o mes de maio de cada ano.

 

En virtude do que antecede, comunícase as persoas responsables que dispoñen ata o 31 de maio para o cumprimento voluntario da súa obriga para xestionar a biomasa nas parcelas afectadas polas redes secundarias de faixas.

 

En caso de incumprimento transcorrido o devandito prazo, o concello poderá proceder á execución subsidiaria con repercusión dos custos de xestión da biomasa e, se é o caso, comiso das especies arbóreas prohibidas retiradas pola Administración, nas condicións establecidas no artigo 22.2 da Lei 3/2007, sen prexuízo da instrución do procedemento sancionador que corresponda. A persoa titular do terreo ou do dereito de aproveitamento terá a obriga legal de facilitar o necesario acceso para a realización dos traballos de xestión de biomasa e retirada das especies arbóreas prohibidas. O suxeito que realice os traballos de execución subsidiaria terá a facultade de acceder sen consentimento da persoa titular, agás nos supostos excepcionais contemplados legalmente, cando o acceso afecte, dentro da parcela, a espazos físicos susceptibles de merecer a cualificación de domicilio para os efectos do artigo 18.2 da Constitución Española.

 

No caso de proceder a execución subsidiaria, o Concello procederá á liquidación provisional dos custos a que previsiblemente dará lugar, coa advertencia de que se procederá á súa exacción inmediata en caso de persistencia no incumprimento, unha vez transcorrido o prazo outorgado, sen prexuízo da liquidación definitiva unha vez rematados os traballos, de ser o caso.

 

En caso de incumprimento poderá iniciarse tamén o correspondente procedemento sancionador:

 1. a) Cualificación da infracción: infracción leve (51.3.a) da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia), sen prexuízo do establecido no artigo 51.2 g) para as faltas graves.

 

 1. b) Contía máxima da sanción pecuniaria que se poida impoñer no caso de infracción leve: 1.000 € (artigo 74.a) da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes, en relación co disposto no artigo 50.1 da Lei 3/2007. No caso de ser considerada infracción grave a contía máxima da sanción será de 100.000 € (artigo 74.b)

 

 1. c) Procederase ao comiso cautelar da madeira resultante da corta das especies arbóreas que deban ser retiradas de acordo co establecido no 22.2 da Lei 3/2007.

 

As faixas secundarias están delimitadas no Plan Municipal de Prevención e Defensa Contra Incendios do Concello e estarán a disposición dos interesados na páxina web do Concello de Catoira (Sede electrónica -> Taboleiro de anuncios -> Urbanismo)

Enlace: https://catoira.sedelectronica.gal/board/975963e4-f59b-11de-b600-00237da12c6a/

O AUDITORIO DE CATOIRA ACOLLE ESTA SEMANA A OBRA DO CENTRO DRAMÁTICO GALEGO “ÁS OITO DA TARDE, CANDO MORREN AS NAIS”

O director da unidade teatral da Xunta, Fran Núñez, e o alcalde, Alberto García, presentaron esta mañá a montaxe, que estará no Auditorio de Catoira do 26 ao 29 de maio, con todas as funcións inclusivas.

Con dirección e dramaturxia de Marta Pazos, a peza conta no elenco con Camila Bossa, Sabela Domínguez, Xosé Manuel Esperante, Davide González, María Llanderas, Alba Loureiro e Toni Salgado.

“Ás oito da tarde, cando morren as nais” estará no Auditorio de Catoira desde este xoves, cunha primeira función matutina destinada a alumnado de ensino Secundario e de Bacharelato. O venres e sábado, as sesións serán ás 21,00 horas e o domingo, ás 19,00 horas. As entradas para asistir están xa á venda na web ataquilla.com a un prezo de catro euros, con descontos para diversos colectivos, e poderán adquirirse tamén no despacho de billetes desde unha hora antes da función.

Recomendado para maiores de 12 anos, o espectáculo sitúa o público como elemento central e analiza de xeito crítico e irónico a relación entre o teatro e a súa recepción, cunha escenografía que reproduce un espazo de exhibición escénica.

Segundo destacou Fran Núñez, está confirmada xa a asistencia de veciñanza dos concellos de Vilagarcía de Arousa, Cambados e Gondomar, ao abeiro do programa de mobilidade do CDG, que permite contratar autobuses ao servizo dos concellos interesados en desprazar público a Catoira.

Ademais, por primeira vez todas as representacións serán inclusivas, grazas ao sistema posto en marcha pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade que permite dispoñer de interpretación en lingua de signos, subtitulado e audiodescrición en todas as producións, tanto no Salón Teatro coma noutros espazos.

Pola súa parte, o alcalde, Alberto García, agradeceu a colaboración do CDG e a inclusión de Catoira nesta xira, apostando por fomentar o teatro e o acceso a grandes producións en concellos pequenos.

Estreada o pasado 15 de abril no Salón Teatro de Santiago, a produción “Ás oito da tarde, cando morren as nais”, iniciou o percorrido en Cee, viaxando logo a Portugal para ofrecer funcións en Beja, no marco do Festival Internacional de Teatro do Alentejo, e regresando a Galicia o 19 de maio con parada en Cedeira, onde permaneceu ata o 22. A xira chega agora ao Auditorio Municipal de Catoira, que acolle a montaxe do 26 ao 29, e finaliza no Teatro Principal da Estrada do 2 ao 5 de xuño.

CAMPAMENTOS DE VERÁN DA XUNTA DE GALICIA. ANO 2022.

Está aberto o prazo de inscrición para os campamentos de verán da Xunta de Galicia ano 2022.

 • Os campamentos están distribuidos en quendas de entre unha semana e quince días de duración durante os meses de xullo, agosto e setembro.
 • Destinatarios/as: nenas e nenos nacidas/os entre os anos 2004-2013 (ámbolos dous incluidos).
 • Prezo: segundo campamento elixido. as familias numerosas e as monoparentais terán un desconto do 50% e os mozos/as usuarios/as de carné xove terán un desconto do 25%.
 • Prazo de solicitude: ata o 26 de maio.
 • Información: departamento de servizos sociais do Concello.

Top