HUMANIZACIÓN E RECUPERACIÓN DO ESPAZO PÚBLICO DO ENTORNO DA PRAZA DO CONCELLO

O Concello de Catoira está concienciado sobre a necesidade de recuperar os espazos peonís dentro do espazo público, facilitar os desprazamentos non motorizados, e a creación de itinerarios peonís seguros, accesibles e agradables que conecten os centros de actividade máis importantes do Concello.

O presente proxecto contempla as actuacións necesarias para reordenar e acondicionar o espazo público existente fronte ao Concello, xerando unha nova praza para uso e goce das persoas, restrinxindo o acceso ao tráfico rodado soamente persoas de mobilidade reducida e servizos puntuais de carga e descarga. Para iso contémplase unha renovación total dos pavimentos e de servizos como a iluminación, así como a plantación de novo arboredo e a instalación de novo mobiliario urbano. A actuación comprende unha superficie de 2.280m2.

O proxecto foi analizado polo alcalde Alberto García e o deputado Gregorio Agís, na súa visita ao Concello do pasado mércores 24 de agosto. O orzamento base de licitación (con IVE) é de 612.515,26€

A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA CONCEDE UNHA SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE CATOIRA

A Deputación Provincial de Pontevedra, concedeu ao Concello de Catoira, ao abeiro das bases reguladoras e convocatoria de “SUBVENCIÓNS PARA A REDACCIÓN DE PROXECTOS OU EXECUCIÓN DE OBRAS DE MOBILIDADE AMABLE E RECUPERACIÓN DE ESPAZOS PÚBLICOS DOS CONCELLOS DA REDE ÁGORA, unha subvención de 50.000,00 €, con destino ao investimento denominado “HUMANIZACIÓN E RECUPERACIÓN DO ESPAZO PÚBLICO NO ENTORNO DA PRAZA DO CONCELLO DE CATOIRA”.

A subvención foi concedida mediante Resolución da Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra, con data do 6 de agosto de 2021.

ANUNCIO DE LICITACIÓN “REHABILITACIÓN DA ANTIGA CASA CONSISTORIAL PARA CASA DAS ARTES”

Con data do 29 de marzo actual publícase no Perfil do Contratante da Plataforma de Contratación do Sector Público o Anuncio de Licitación correspondente á obra “REHABILITACIÓN DA ANTIGA CASA CONSISTORIAL PARA CASA DAS ARTES”.

ENLACE: https://catoira.sedelectronica.gal/?x=n7baWTLPELl8ovfzWGJLRA

O Prazo de presentación de ofertas é de VINTE (20) días hábiles contados a partires do da citada publicación, polo que rematará o vindeiro día VINTE E OITO (28) de abril de 2022. O que se fai público para xeral coñecemento.

PROXECTO CAMIÑO ESCOLAR SEGURO CPI PROGRESO

O Concello vén de aprobar o proxecto de humanización de accesos ó colexio.

Actuacións na contorna do paseo das Lombas consistentes en:

  • Semipeatonalización adoquín de granito gris
  • Beirarrúa sobre asfalto, pavimento de formigón
  • Beirarrúa sobre terra, pavimento de formigón
  • Marquesina
Actuacións nas vías de conexión con núcleo consistentes en:
  • Carril bici sobre asfalto, pavimento de formigón.
  • Beirarrúa sobre asfalto, baldosa formigón.
  • Beirarrúa sobre terra, baldosa formigón.
  • Parking bicis sobre terra, pavimento formigón.
O presuposto total é de 252.090,49€
O proxecto trasladouse á Deputación para a súa execución.

ACONDICIONAMENTO DO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

Aprobado pola Deputación de Pontevedra (plan Concellos 2022/23) con un presuposto de 27.600€ na liña 1 (anualidade 2022).
Consiste no acondicionamento do espacio da entreplanta ademáis de outras obras de mantemento como reparar a instalación de fontanería ou a sustitución de carpinterías exteriores.
Estas obras completaranse con outro proxecto complementario para a impermeabilización do pavillón poldeportivo por importe de 48.236,65€

A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA CONCEDE UNHA SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE CATOIRA PARA A PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS

A Deputación Provincial de Pontevedra, ven de conceder ao Concello de Catoira, ao abeiro das bases reguladoras e convocatoria do “PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 2022-23”, liña 1, unha subvención de 156.517,13 €, con destino ao financiamento da actuación denominada “PAVIMENTACIÓN CAMIÑOS EN CATOIRA” cun orzamento que ascende a 156.517,13 €

A subvención foi concedida mediante acordo da Xunta de Goberno da Deputación Provincial, con data do 4 de marzo de 2022, e comunicada á administración municipal con data do 7 de marzo de 2022.

O Concello procederá, en breve, a tramitar o expediente de contratación da citada obra, e o abono da subvención farase tendo en conta as certificacións que se vaian aprobando da mesma.

A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA CONCEDE UNHA SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE CATOIRA PARA A IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA NA CASA DO CONCELLO

A Deputación Provincial de Pontevedra, ven de conceder ao Concello de Catoira, ao abeiro das bases reguladoras e convocatoria do “PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 2022-23”, liña 1, unha subvención de 48.236,65 €, con destino ao financiamento da actuación denominada “IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA NA CASA DO CONCELLO” cun orzamento que ascende a 48.236,65 €

A subvención foi concedida mediante Resolución da Presidencia da Deputación Provincial, con data do 25 de febreiro de 2022, e comunicada á administración municipal con data do 28 de febreiro de 2022.

O Concello procederá, en breve, a tramitar o expediente de contratación da citada obra, e o abono da subvención farase tendo en conta as certificacións que se vaian aprobando da mesma.

A ESTACIÓN DE TREN DE CATOIRA CONTARÁ CUN NOVO CERRAMENTO

A finalidade desta intervención é mellorar a seguridade na contorna, tanto dos viaxeiros que usan o transporte como dos veciños. O investimento necesario para levar a cabo as obras ascende a 180.599€.

A DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA CONFIRMA A CONCESIÓN DUNHA SUBVENCIÓN DE 381.851 EUROS PARA A CASA DAS ARTES

A Deputación de Pontevedra comunicou ó Concello de Catoira a concesión dunha subvención por importe de 381.851,13 euros, ao abeiro do programa REACPON, para a rehabilitación da antiga casa consistorial para convertela nunha Casa das Artes.

O proxecto deseñado polo Goberno local permitirá recuperar un edificio emblemático na localidade, cunhas instalacións en decadencia continua tras o traslado das oficinas municipais, para convertelo na sede das escolas municipais de gaita e danza, de música, de teatro e de artes plásticas, actividades que se viñan desenvolvendo en espazos  disgregados e improvisados, en ocasións ao aire libre, outras en naves industriais ou en edificios municipais que non cobren as necesidades das entidades.

Un das actuacións primordiais é a eliminación das barreiras arquitectónicas. Actualmente o edificio conta con moitos niveis, o que complica en gran medida a mobilidade de persoas con discapacidade. Por este motivo, a primeira das medidas que se contempla é a de eliminar as barreiras da planta baixa, de forma que toda ela estea conectada con itinerarios accesibles, e a dotación de aseos, un deles accesible. En resumo, convértese un edificio con múltiples obstáculos nun edificio accesible e cunha mobilidade cómoda entre os seus espazos.

Outra das actuacións importantes céntrase na mellora da eficiencia enerxética das instalacións. Para iso vaise mellorar a envolvente térmica (paramentos exteriores, cuberta e xanelas), incorpóranse sistemas renovables de climatización e produción de auga quente sanitaria, e procederase á instalación de paneis fotovoltaicos en cuberta, coa intención de cubrir a totalidade de demanda enerxética do edificio, buscando eliminar completamente as súas emisións de CO2.

A distribución do edificio contempla dous espazos. Créase un espazo único como salón polivalente, onde se levarán a cabo as actividades das escolas. Deséñase cun tabique móbil na división actual que permitirá delimitar os espazos en función das necesidades. No edificio orixinal mantéñense os espazos de servizo (almacenaxe e aseos) das plantas soto e baixo cuberta.      A planta baixa déixase diáfana, como espazo de descanso e espera. Na planta primeira habilítase un espazo aberto como zona de estudo e tecnoloxía.

A achega da Deputación sufragará o 85% do proxecto, que conta cun orzamento total de 449.248,80 euros. Agora procederase a tramitar o oportuno expediente de contratación para que as obras poidan atoparse executadas na súa totalidade antes do 30 de abril de 2023.

A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA CONCEDE UNHA SUBVENCIÓN DE 381.851,13€ AO CONCELLO DE CATOIRA PARA A REHABILITACIÓN DA ANTIGA CASA CONSISTORIAL COMO CASA DAS ARTES

A Deputación Provincial de Pontevedra, ven de conceder ao Concello de Catoira, ao abeiro das bases reguladoras e convocatoria do “PROGRAMA PROVINCIAL DE INFRAESTRUTURAS E DOTACIÓNS SINGULARES PARA A RECUPERACIÓN POSTCOVID- 19. PROGRAMA REACPON (REACCIONA PONTEVEDRA PROVINCIA)”, unha subvención por importe de 381.851,13 € para a execución do investimento “REHABILITACIÓN DA ANTIGA CASA CONSISTORIAL PARA CASA DAS ARTES”, cun orzamento de execución por contrata de catrocentos corenta e nove mil douscentos corenta e oito euros con oitenta céntimos (449.248,80 €), IVE incluído.

A subvención quedou formalizada mediante un Convenio de Colaboración entre a Deputación de Pontevedra e o Concello de Catoira, asinado con data do 11 de xaneiro de 2022.

De seguido procederase a tramitar o oportuno expediente de contratación para que a obra poida atoparse executada na súa totalidade antes do 30 de abril de 2023.

Top