A AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (AGADER), DEPENDENTE DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL DA XUNTA DE GALICIA, CONCEDE SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE CATOIRA

A Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER), dependente da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia, concedeu, ao abeiro da Resolución do 28 de febreiro de 2023, para a concesión en réxime de concorrencia non competitiva, mediante resolución, correspondentes ao Plan de mellora de camiños rurais 2023-2024, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Plan estratéxico da PAC 2023-2027 en Galicia, unha axuda por importe de 38.633,06 €, para a obra “MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS, FASE VI”, que ten un orzamento de 46.746,00 €.

A subvención foi concedida por Resolución da Directora Xeral de AGADER de 17de xullo de 2023, e comunicada á administración municipal con data do 18 de xullo de 2023.

Catoira, na data da sinatura electrónica.

O ALCALDE-PRESIDENTE

Asdo. Xoán Xosé Castaño Conde.

ANUNCIO PUBLICIDADE DA SUBVENCIÓN AGADER (7-2023)

AVISO LICITACIÓN “OBRAS DE MELLORA DA ENVOLVENTE TÉRMICA DO CLUB DE PIRAGÜISMO”

Con data do 15 de xuño actual publícase no Perfil do Contratante da Plataforma de Contratación do Sector Público o Anuncio de Licitación
correspondente á obra “OBRAS DE MELLORA DA ENVOLVENTE TÉRMICA DO CLUB DE PIRAGÜISMO”.

ENLACE:

https://catoira.sedelectronica.gal/contractor-profile-list

O Prazo de presentación de ofertas é de VINTE (20) días hábiles contados a partires do da citada publicación, polo que rematará o vindeiro día TRECE (13) de xullo de 2023.

O que se fai público para xeral coñecemento.

Catoira, na data da sinatura dixital.

O Alcalde-Presidente en funcións.

AVISO LICITACIÓN

ALBERTO GARCÍA SOLICITA A ADIF A ELIMINACIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS NO PASO SUBTERRÁNEO DA ESTACIÓN

alcalde en funcións de Catoira, Alberto García, remitiu unha proposta ao Administrador de Infraestructuras Ferroviairias (ADIF) para o acondicionamento e a mellora da accesibilidade do paso peonil subterráneo da Estación. No documento suxírese a construción dunha rampla que elimine as barreiras arquitectónicas existentes, xa que, debido ás obras realizadas, quedou inutilizable para as persoas con mobilidade reducida ou persoas con carriños de bebé.

O pasado luns, García enviou outro escrito en resposta a unha comunicación recibida da Dirección General de Conservación y Mantenimiento que informaba da finalización das obras do Paseo de Xelmírez e a supresión definitiva do paso a nivel do P.Q. 58/661 (no acceso á antiga Cedonosa). Desde o Concello advírtese que “non se poderá suprimir ningún servizo, sen antes recibir a obra do Concello”.

AVISO LICITACIÓN PARA A MODERNIZACIÓN E XESTIÓN SUSTENTABLE DO AUDITORIO MUNICIPAL

Con data do trece (13) de xuño actual publícase no Perfil do Contratante da Plataforma de Contratación do Sector Público o Anuncio de Licitación correspondente á actuación denominada “MODERNINZACIÓN E XESTIÓN SUSTENTABLE DO AUDITORIO MUNICIPAL”.

ENLACE:

https://catoira.sedelectronica.gal/contractor-profile-list

O Prazo de presentación de ofertas é de DEZ (10) días hábiles contados a partires do da citada publicación, polo que rematará o vindeiro día VINTE E SETE (27) de XUÑO de 2023.

O que se fai público para xeral coñecemento.

Catoira, na data da sinatura dixital.

O Alcalde-Presidente en funcións.

Alberto García García.

AVISO LICITACIÓN

AVISO LICITACIÓN PARA A AMPLIACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y MEJORA DE EFICIENCIA ENERXÉTICA EN EDIFICIOS MULTIUSOS, CASA DO CONCELLO, AUDITORIO E CENTRO DE DÍA

Con data do trece (13) de xuño actual publícase no Perfil do Contratante da Plataforma de Contratación do Sector Público o Anuncio de Licitación correspondente á actuación denominada “AMPLIACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y MEJORA DE EFICIENCIA ENERXÉTICA EN EDIFICIOS MULTIUSOS, CASA DO CONCELLO, AUDITORIO E CENTRO DE DÍA”.

ENLACE:
https://catoira.sedelectronica.gal/contractor-profile-list

O Prazo de presentación de ofertas é de DEZ (10) días hábiles contados a partires do da citada publicación, polo que rematará o vindeiro día VINTE E SETE (27) de XUÑO de 2023.

O que se fai público para xeral coñecemento.

Catoira, na data da sinatura dixital.

O Alcalde-Presidente en funcións.

Alberto García García.

AVISO LICITACIÓN

A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA CONCEDE UNHA SUBVENCIÓN Ó CONCELLO DE CATOIRA PARA “ACONDICIONAMENTO DA PRAZA DE SANTA BAIA”

A Deputación Provincial de Pontevedra, concedeu ó Concello de Catoira, ó abeiro das bases reguladoras e convocatoria do “PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS 2022-2023)”, liña 1, unha subvención de 20.158,60 €, con destino ao financiamento da actuación denominada “ACONDICIONAMENTO DA PRAZA DE SANTA BAIA”, cun orzamento total polo mesmo importe.

A subvención foi concedida mediante Resolución da Presidencia da Deputación Provincial, con data do 23 de novembro de 2022, e comunicada á administración municipal nesa mesma data.

ANUNCIO PUBLICIDADE DA SUBVENCIÓN DEPUTACION PLAN CONCELLOS – SANTA BAIA 23 (05-2023)

A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA CONCEDE UNHA SUBVENCIÓN Ó CONCELLO DE CATOIRA PARA “PAVIMENTACIÓN E ILUMINACIÓN DO CAMPO DA FESTA DE ABALO”

A Deputación Provincial de Pontevedra, concedeu ó Concello de Catoira, ó abeiro das bases reguladoras e convocatoria do “PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS 2022-2023)”, liña 1, unha subvención de 21.022,54 €, con destino ao financiamento da actuación denominada “PAVIMENTACIÓN E ILUMINACIÓN DO CAMPO DA FESTA DE ABALO”, cun orzamento total polo mesmo importe.

A subvención foi concedida mediante Resolución da Presidencia da Deputación Provincial, con data do 24 de novembro de 2022, e comunicada á administración municipal nesa mesma data.

ANUNCIO PUBLICIDADE DA SUBVENCIÓN DEPUTACION PLAN CONCELLOS – ABALO 23 (05-2023)

O CONCELLO REDACTA E APROBA O PROXECTO DE CONSTRUCIÓN DO COMPLEXO DEPORTIVO DE CATOIRA EN OESTE.

O alcalde xestionou ante a Deputación a financiación do mesmo, que ascende a 401.374,56 €

Proponse un edificio lixeiro que se configura fundamentalmente mediante unha cuberta. Baixo ela alóxanse unha pista de tenis e dúas de pádel. Para a cuberta exponse unha estrutura metálica de grandes luces que contribúa ao carácter de lixeireza e provisionalidade da edificación resolta mediante un conxunto de cerchas e correas lixeiras con lucernarios en forma de dente de serra.

Ademais das pistas deportivas, proxéctase un bloque de planta baixa, contiguo á fachada suroeste da cuberta, destinado a vestiarios e outros servizos (almacéns e instalacións), construído por unha envolvente contigua de formigón armado visto.

Baixo esta cáscara constrúese o edificio de vestiarios.

A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA CONCEDE UNHA SUBVENCIÓN AO CONCELLO CON DESTINO AO FINANCIAMENTO DA ACTUACIÓN DENOMINADA “PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS EN CATOIRA”

A Deputación Provincial de Pontevedra, ven de conceder ao Concello de Catoira, ao abeiro das bases reguladoras e convocatoria do “PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS 2022-2023)”, liña 1, unha subvención por importe de 130.901,50 €, con destino ao financiamento da actuación denominada “PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS EN CATOIRA 2022” cun orzamento polo mesmo importe.

A subvención foi concedida mediante Resolución da Presidencia da Deputación Provincial, con data do 5 de decembro de 2022, e comunicada á administración municipal con data do 7 de decembro de 2022.

O Concello procederá, en breve, a tramitar o expediente de contratación da citada obra, e o abono da subvención farase tendo en conta as certificacións que se vaian aprobando da mesma.

Catoira, 6 de marzo de 2023.

ANUNCIO PUBLICIDADE DA SUBVENCIÓN DEPUTACION PLAN CONCELLOS – CAMIÑOS 

ACONDICIONAMENTO DA ESCOLA INFANTIL

Comezaron as obras de acondicionamento da escola infantil que consisten en:
  • Eliminar o pavimento de cespede artificial, substituíndoo por lousas de caucho para conformar un patio de xogos con dous pavimentos: caucho e area.
  • Eliminar a varanda de madeira por outra de aceiro que cumpre coa normativa de accesibilidade.
Top