Con data do 15 de xuño actual publícase no Perfil do Contratante da Plataforma de Contratación do Sector Público o Anuncio de Licitación
correspondente á obra “OBRAS DE MELLORA DA ENVOLVENTE TÉRMICA DO CLUB DE PIRAGÜISMO”.

ENLACE:

https://catoira.sedelectronica.gal/contractor-profile-list

O Prazo de presentación de ofertas é de VINTE (20) días hábiles contados a partires do da citada publicación, polo que rematará o vindeiro día TRECE (13) de xullo de 2023.

O que se fai público para xeral coñecemento.

Catoira, na data da sinatura dixital.

O Alcalde-Presidente en funcións.

AVISO LICITACIÓN

Top