Con data do trece (13) de xuño actual publícase no Perfil do Contratante da Plataforma de Contratación do Sector Público o Anuncio de Licitación correspondente á actuación denominada “AMPLIACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y MEJORA DE EFICIENCIA ENERXÉTICA EN EDIFICIOS MULTIUSOS, CASA DO CONCELLO, AUDITORIO E CENTRO DE DÍA”.

ENLACE:
https://catoira.sedelectronica.gal/contractor-profile-list

O Prazo de presentación de ofertas é de DEZ (10) días hábiles contados a partires do da citada publicación, polo que rematará o vindeiro día VINTE E SETE (27) de XUÑO de 2023.

O que se fai público para xeral coñecemento.

Catoira, na data da sinatura dixital.

O Alcalde-Presidente en funcións.

Alberto García García.

AVISO LICITACIÓN

Top