A Deputación Provincial de Pontevedra, concedeu ó Concello de Catoira, ó abeiro das bases reguladoras e convocatoria do “PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS 2022-2023)”, liña 1, unha subvención de 20.158,60 €, con destino ao financiamento da actuación denominada “ACONDICIONAMENTO DA PRAZA DE SANTA BAIA”, cun orzamento total polo mesmo importe.

A subvención foi concedida mediante Resolución da Presidencia da Deputación Provincial, con data do 23 de novembro de 2022, e comunicada á administración municipal nesa mesma data.

ANUNCIO PUBLICIDADE DA SUBVENCIÓN DEPUTACION PLAN CONCELLOS – SANTA BAIA 23 (05-2023)

Top