A Deputación Provincial de Pontevedra, concedeu ó Concello de Catoira, ó abeiro das bases reguladoras e convocatoria do “PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS 2022-2023)”, liña 1, unha subvención de 48.308,65 €, con destino ao financiamento da actuación denominada “IMPERMEABILIZACIÓN DE PAVILLÓN POLIDEPORTIVO”, cun orzamento total polo mesmo importe.

A subvención foi concedida mediante Resolución da Presidencia da Deputación Provincial, con data do 15 de novembro de 2022, e comunicada á administración municipal ao día seguinte.

ANUNCIO PUBLICIDADE DA SUBVENCIÓN DEPUTACION PLAN CONCELLOS – POLIDEPORTIVO (05-2023)

 

Top