A Deputación Provincial de Pontevedra, concedeu ao Concello de Catoira, ao abeiro das bases reguladoras e convocatoria do “PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 2022-23”, liña 1, unha subvención por importe de 27.600,00 €, con destino ao financiamento da actuación denominada “ACONDICIONAMENTO DE PAVILLÓN POLIDEPORTIVO” cun orzamento de 27.600,00 €.

A subvención foi concedida mediante Resolución da Presidencia da Deputación Provincial, con data do 22 de marzo de 2022.

ANUNCIO PUBLICIDADE DA SUBVENCIÓN DEPUTACION PLAN CONCELLOS -ACONDICIONAMENTO PAVILLON 02-23 (2022)

Top