A Deputación Provincial de Pontevedra, ven de conceder ao Concello de Catoira, ao abeiro das bases reguladoras e convocatoria do “PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 2023”, liña 2, unha subvención de 41.214,52 €, con destino ao investimento denominado “AMORTIZACIÓN DE DÉBEDAS CON ACREEDORES DE GASTO” cun orzamento por importe de 44.551,72 €.

A subvención foi concedida mediante Resolución da Presidenta da Deputación de Pontevedra, con data do 30 de xaneiro de 2023, e comunicada á administración municipal con data do 1 de febreiro de 2023.

Catoira, 1 de febreiro de 2023.

O ALCALDE-PRESIDENTE

Asdo. Alberto García García.

ANUNCIO PUBLICIDADE DA SUBVENCIÓN DEPUTACION PLAN CONCELLOS -PAGAMENTO DEBEDAS (01-2023)

Top