RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA

No taboleiro de anuncios deste Concello e no Boletín Oficial da Provincia número 206, de 27 de outubro de 2022, publicáronse as Bases da convocatoria da oposición para prover, polo sistema de oposición libre, dúas prazas de peóns de servicios varios vacantes no cadro de persoal laboral deste concello de Catoira, e unha vez rematado o prazo de presentación de instancias, non se atopa en ningunha delas motivo de exclusión, polo que de acordo co previsto nas Bases da convocatoria e no uso das facultades que esta Alcaldía ten atribuídas conforme ao artigo 21.1.g) da Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local,

R E S O L V O:

PRIMEIRO.- Aprobar a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos en dito proceso selectivo que queda como segue:

Aspirantes definitivamente admitidos:

 

APELIDOS, Nome DNI
1 AGEITOS CALVO, Antonio 76xxxx14Z
2 CATOIRA MOREIRAS, Jorge 35xxxx88T
3 TORNAY FERREIRÓS, Edgar 35xxxx74B
4 ALONSO LÓPEZ, Miguel 35xxxx71H
5 MIGUÉNS FERREIRA, Óscar 76xxxx57E
6 CABALEIRO CARAMÉS, Alberto 36xxxx41B
7 COLLAZO BRAGADO, Damiana 39xxxx69N
8 LARANGA NIETO, Martín 53xxxx23G
9 MATÍA CARLÉS, Ian Martín 35xxxx50S
10 BOUZÓN CONDE, Iván 35xxxx88V
11 ROMERO LAGO, Rubén 35xxxx03V
12 SOMOZA DIESTE, Joaquín 76xxxx58Q
13 LÓPEZ FERNÁNDEZ, Juán Antonio 35xxxx84P
14 FRANCOS LIÑARES, Xurxo 44xxxx88M
15 SEIJO PORTELA, José Manuel 35xxxx92J
16 ARAGUNDE REY. Avelino 76xxxx33K
17 LORENZO BOUZAS, Silvia 35xxxx64S
18 FARIÑA DOMÍNGUEZ, Manuel 35xxxx94X
19 REGUEIRO FERREIRA, Manuel 44xxxx14M
20 SABARÍS ARES, Victor Manuel 76xxxx45H
21 ABALO LORENZO, Recio María 35xxxx69E
22 ABAL CHAVES, Reinaldo 35xxxx48F
23 CEBREIRO GARCÍA, Miguel Ángel 52xxxx99Z

 

Aspirantes definitivamente excluídos e motivo da exclusión: Non hai aspirantes excluídos.

 

SEGUNDO.- Designar aos membros que integrarán o tribunal cualificador, e determinar a data, lugar e hora de celebración do primeiro exercicio:

 

TRIBUNAL CUALIFICADOR:

Presidente/a:

Titular: Don Joaquín Javier Gago López, secretario-interventor do concello de Catoira.

Suplente: Dona María José Pardal Castiñeiras, traballadora social do concello de Catoira.

Secretario/a:

Titular: Don Ramón Bouzas Castaño, administrativo de administración xeral do concello de Catoira.

Suplente: Dona María Dolores Ferreirós Loureiro, auxiliar administrativo do concello de Catoira.

Vogais:

Titular: Dona María Elisa Castiñeiras Isorna, axente de emprego e desenvolvemento local e cultural do concello de Catoira.

Suplente: Dona María Estefanía Pérez Longo, auxiliar administrativa do concello de Catoira.

Titular: Don José Carlos Conde Coira, tesoureiro do concello de Catoira.

Suplente: Dona María Mercedes Costa López, auxiliar administrativo do concello de Catoira.

Titular: Dona Paula García Pérez, educadora familiar do concello de Catoira.

Suplente: Dona Mónica Vilas Cerneira, animadora sociocultural do concello de Catoira.

O primeiro exercicio terá lugar o día 24 de xaneiro de 2023, ás 11,00 horas nas instalacións do Edificio Multiusos de Catoira (Rúa do Concello, número 1).

Os aspirantes deberán presentarse para a realización de cada exercicio provistos do documento nacional de identidade ou doutro documento fidedigno acreditativo da súa personalidade a xuízo do tribunal, así como dos medios materiais adecuados e necesarios para a súa práctica.

Contra esta Resolución poderase interpoñer un recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación (artigos 112 e 123 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas), ou ben un recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Pontevedra, no prazo de dous meses, segundo o disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, e todo isto sen prexuízo de que se poida utilizar calquera outro recurso que se estime conveniente.

 

TERCEIRO.- Ordenar a súa publicación no taboleiro de anuncios do Concello de Catoira e na sede electrónica da entidade:

https://catoira.sedelectronica.gal/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/, aos efectos oportunos.

O manda e asina o Sr. Alcalde-Presidente, en Catoira, a 2 de xaneiro de dous mil vinte e tres.

 

O ALCALDE-PRESIDENTE

Asdo. Alberto García García.

 

Arquivo en pdf: [RESOLUCIÓN ALCALDÍA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS]

Top