RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA

No taboleiro de anuncios deste Concello e na sede electrónica da entidade:

https://catoira.sedelectronica.gal/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/, publicouse a Resolución da Alcaldía de data 23 de novembro de 2022 aprobando a lista provisional de admitidos e excluídos ao proceso selectivo convocado para prover, polo sistema de oposición libre, unha praza de Persoal de Servizos Xerais neste concello, e unha vez rematado o prazo para presentar emendas ou reclamacións, de acordo co previsto nas Bases da convocatoria e no uso das facultades que esta Alcaldía ten atribuídas conforme ao artigo 21.1.g) da Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local,

 

R E S O L V O:

PRIMEIRO.- Aprobar a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos en dito proceso selectivo que queda como segue:

Aspirantes definitivamente admitidos:

 

APELIDOS, Nome DNI
1 MÉNDEZ CORDEIRO, María Elena 53xxxx95A
2 DASILVA PÉREZ, José Manuel 76xxxx57W
3 CORTIÑAS CASAL, César 45xxxx48F
4 CABARCOS BERMÚDEZ, Delia 34xxxx19F
5 ARAGUNDE REY, Avelino 76xxxx33K
6 SEIJO PORTELA, José Manuel   35xxxx92J
7 VILA RODRÍGUEZ, Mariña  44xxxx29D
8 PORTOS DOMÍNGUEZ, María Teresa 76xxxx00C
9 IGLESIAS VÁZQUEZ, Vanessa 53xxxx78D
10 FRANCOS LIÑARES, Xurxo 44xxxx88M
11 ABAL CHAVES, Reinaldo 35xxxx48F
12 GONZÁLEZ DA BARCA, María de las Mercedes 53xxxx42A
13 OTERO GONZÁLEZ, Juán Bautista 76xxxx77H
14 LAREU CRESPO, Diego 35xxxx74B
15 CONDE FERNÁNDEZ, José Manuel 36xxxx80V
16 RECOUSO PIÑEIRO, Manuel 33xxxx59T
17 LÓPEZ FERNÁNDEZ, Juán Antonio 35xxxx84P
18 PÉREZ DÁVILA, Margarita 76xxxx35Y
19 DALAMA LAMA, Jacobo 34xxxx11W
20 DACOSTA ARGIBAY, María José 36xxxx39S
21 GARCÍA FERREIRO, Heitor 44xxxx17L
22 CIOBOTARU, Isabelle X8xxxx82Q
23 NOVAS TREVIÑO, José 35xxxx84H
24 ARES LÓPEZ, Jesús Ángel 53xxxx07D
25 CORREA ABUÍN, Sara 76xxxx20A
26 REY GRILLE, Francisco 45xxxx84B
27 GALÁN PASEIRO, Tania 47xxxx72H
28 CASTIÑEIRAS MONGRAGÓN, Juán Manuel 76xxxx11W
29 DÍAZ MIRAS, María del Carmen 32xxxx77T
30 CRISTOBALENA PINTOR, Beatriz 33xxxx06J
31 MATÍA CARLÉS, Ian Martín 35xxxx50S
32 PENA SILVA, David 33xxxx50H
33 CABALEIRO CARAMÉS, Alberto 36xxxx41B
34 COLLAZO BRAGADO, Damiana 39xxxx69N
35 PAZ BOO, Rosa Ana 52xxxx28M
36 BOUZÓN CONDE, Iván 35xxxx88V
37 GONZÁLEZ FALCÓN, Lorena 76xxxx80Z
38 RODRÍGUEZ FARIÑA, José Ignacio 52xxxx75A
39 GARCÍA QUINTÁNS, Carlos Valentín 35xxxx84J
40 LOUREIRO PLACER, Ana Isabel 35xxxx71E
41 MILLÁN CASTELLANO, Ismael 77xxxx39R
42 GONTÁ SOBRINO, Xurxo 36xxxx38L
43 GARRIDO TORRES, Lorena 35xxxx11D
44 CORNADO RODRÍGUEZ, Lucia 45xxxx38V
45 COIRA CHORÉN, Andrea 35xxxx61Z
46 GARCÍA GARCÍA, Ángela 45xxxx53B
47 CASTRO GIGIREY, María del Pilar 33xxxx26N
48 LOUREIRO ABALO, María Rocío 35xxxx08P
49 GOMEZ LOUREIRO, Jacobo 35xxxx10N
50 GAYO FUENTES, José Eugenio 53xxxx92G
51 TEIGA FERNÁNDEZ, Vanesa 35xxxx00Z
52 FERREIRÓS DEVESA, Francisco 35xxxx83Q
53 MIGUÉNS FERREIRA, Óscar 76xxxx57E
54 ALBORÉS OVIDE, Diego 52xxxx05P
55 CANCELA RUIBAL, Sabela 53xxxx50Y
56 CATOIRA MOREIRAS, Jorge 35xxxx88T
57 DURO CASTRO, Paula 78xxxx26M
58 MONTAGUT ROSELLÓ, Carles 46xxxx25K

 

Aspirantes definitivamente excluídos e motivo da exclusión:

 

APELIDOS, Nome D.N.I. Motivos da Exclusión
1 FIGUEIRA LOSADA, Columba 52xxxx09k Solicitude presentada fora de prazo

 

Os aspirantes excluídos da relación de admitidos terán dereito ao reintegro dos dereitos de exame que tiveran abonado.

SEGUNDO.- Designar aos membros que integrarán o tribunal cualificador, e determinar a data, lugar e hora de celebración do primeiro exercicio:

TRIBUNAL CUALIFICADOR:

Presidente/a:

Titular: Don Joaquín Javier Gago López, secretario-interventor do concello de Catoira.

Suplente: Dona María Dolores Ferreirós Loureiro, auxiliar administrativo do concello de Catoira.

Secretario/a:

Titular: Don Ramón Bouzas Castaño, administrativo de administración xeral do concello de Catoira.

Suplente: Don José Carlos Conde Coira, tesoureiro do concello de Catoira.

Vogais:

Titular: Dona María José Pardal Castiñeiras, traballadora social do concello de Catoira.

Suplente: Don Carlos José Touriño Criado, operario de servizos municipais do concello de Catoira.

Titular: Dona Paula García Pérez, educadora familiar do concello de Catoira.

Suplente: Dona María Elisa Castiñeiras Isorna,  axente de emprego e desenvolvemento local e cultural do concello de Catoira.

Titular: Dona María Estefanía Pérez Longo, auxiliar administrativa do concello de Catoira.

Suplente: Dona María Mercedes Costa López, auxiliar administrativo do concello de Catoira.

O primeiro exercicio terá lugar o día 19 de decembro de 2022, ás 11,00 horas no Salón de Actos do Edificio Multiusos de Catoira (Rúa do Concello, número 1).

Os aspirantes deberán presentarse para a realización de cada exercicio provistos do documento nacional de identidade ou doutro documento fidedigno acreditativo da súa personalidade a xuízo do tribunal, así como dos medios materiais adecuados e necesarios para a súa práctica.

Contra esta Resolución poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación (artigos 112 e 123 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas), ou ben un recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Pontevedra, no prazo de dous meses, segundo o disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, e todo isto sen prexuízo de que se poida utilizar calquera outro recurso que se estime conveniente.

 

TERCEIRO.- Ordenar a súa publicación, aos efectos oportunos, no taboleiro de anuncios do Concello de Catoira e na sede electrónica da entidade:

https://catoira.sedelectronica.gal/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/

Mándao e asina o Sr. Alcalde-Presidente, en Catoira, a doce de decembro de dous mil vinte e dous.

 

O ALCALDE-PRESIDENTE

Asdo. Alberto García García.

 

Consulta aquí o arquivo en pdf: RESOLUCIÓN ALCALDÍA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS

Top