No seguinte enlace podese consultar a lista provisional de admitidos e excluídos, o que se lles concede un prazo de DEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir do día seguinte da publicación da Resolución (ata o 9/12/2022), a fin de que os/as aspirantes excluídos/as poidan emendar os defectos que motivaron a súa exclusión, así como presentar as reclamacións que consideren oportunas.

Resolución_Decreto de Alcaldía LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS

Top