Resolución do 4 de novembro de 2022, do Concello de Catoira (Pontevedra), referente á convocatoria para prover varias prazas.
No «Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra» número 206, do 27 de outubro de 2022, publicáronse integramente as bases que han de rexer a convocatoria para prover:
Dúas prazas de Peón de Servizos Varios de persoal laboral fixo, a cubrir polo sistema de oposición, en quenda libre.
O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial do Estado».
Os sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cando procedan de conformidade coas bases, faranse públicos no taboleiro de anuncios do Concello de Catoira e na súa sede electrónica, na forma prevista nas propias bases.
INICIO: 11/11/2022
FIN: 30/11/2022
Top