No «Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra», número 199, do 18 de outubro de 2022, publicáronse integramente as bases que han de rexer a convocatoria para prover:

Unha praza de Persoal de Servizos Xerais, vacante no cadro de persoal laboral fixo do Concello de Catoira, incluída na oferta de emprego público do ano 2022, categoría V, polo sistema de oposición libre.

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais, a contar desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no «Boletín Oficial do Estado». Publicado o 29 de outubro de 2022, o prazo comeza o 30/10/2022 e termina o 18/11/2022

Os sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cando procedan de conformidade coas bases, faranse públicos no «Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra» e o Taboleiro de Anuncios do Concello.

Catoira, 18 de outubro de 2022.

O ALCALDE-PRESIDENTE

Asdo. Alberto García García.

PUBLICACION BOE 29-10-22

Top