Mediante Resolución da Alcaldía de data do 10 de outubro de 2022, aprobáronse as bases que rexerán a convocatoria para a provisión en propiedade, por oposición libre, dunha praza de persoal laboral fixo vacante no Concello de Catoira e incluída na oferta de emprego público de 2022, coas seguintes características:

Denominación: Persoal de Servizos Xerais.

Número de vacantes: 1; Categoría: V

No Boletín Oficial da provincia de Pontevedra número 199, do 18 de outubro de 2022, publicáronse as referidas bases na súa integridade (accesibles na páxina web do Concello de Catoira)

Prazo de presentación das solicitudes: vinte días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación do correspondente anuncio no Boletín Oficial del Estado (Pendente de publicación).

Non se admiten pagos de taxas ata que se inicie o prazo de presentación de solicitudes.

Catoira, 20 de outubro de 2022.

O ALCALDE-PRESIDENTE.

BASES_DA_CONVOCATOIRA_PERSOAL_SERVIZOS_XERAIS

Top