RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA APROBANDO A LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS AO PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA A PROVISIÓN DUNHA PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CATEGORÍA IV, MEDIANTE A APLICACIÓN DOS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN DERIVADOS DA LEI 20/21, DE 28 DE DECEMBRO, DE MEDIDAS URXENTES PARA A REDUCIÓN DA TEMPORALIDADE NO EMPREGO PÚBLICO.

No taboleiro de anuncios deste Concello e no Boletín Oficial da Provincia número 162, de 25 de agosto último, publicouse a Resolución da Alcaldía de 23 de agosto de 2022 aprobando a lista provisional de admitidos e excluídos ao proceso selectivo convocado para prover, polo sistema selectivo de concurso-oposición dunha (1) praza de persoal laboral fixo, a tempo parcial,
vacante na Relación de Postos de Traballo deste concello e incluída na Oferta de Emprego Público para o exercicio de 2022, mediante a aplicación dos procesos de estabilización derivados da Lei 20/21, de 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, e unha vez rematado o prazo para presentar emendas ou reclamacións, de acordo co previsto nas Bases da convocatoria e no uso das facultades que esta Alcaldía ten atribuídas conforme ao artigo 21.1.g) da Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local,

RESOLVO:

PRIMEIRO.- Aprobar a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos en dito proceso selectivo, que queda como segue:

Aspirantes definitivamente admitidos:

Nº APELIDOS, Nome DNI

1 BOUZÓN BEJO, Alba 35xxxx15Y

2 ARAGUNDE REY, Avelino 76xxxx33K

3 FERREIRO MARZOA, Noelia 45xxxx68C

4 CES COMOJO, Noelia 78xxxx45R

5 ABEIJÓN ABAL, Emilio 53xxxx31C

6 IGLESIAS VÁZQUEZ, Vanessa 53xxxx78D

7 PÉREZ LONGO, María Estefanía 35xxxx66C

8 CUEVAS MILLÁN, María Raquel 35xxxx11S

9 CARIDE NIMES, Bárbara María 77xxxx58L

10 PORTO GARCÍA, María del Carmen 35xxxx95H

11 LAPIDO LORENZO, Silvana 53xxxx90R

12 BANDÍN BANDÍN, Lucia 35xxxx63Y

13 MARIÑO ABUÍN, Ángela 53xxxx13D

14 LÓPEZ BERMÚDEZ, Adrián 33xxxx69B

15 SÁNCHEZ EIREOS, Juán José 34xxxx22H

16 ABAL CHAVES, Reinaldo 35xxxx48F

Aspirantes definitivamente excluídos e motivo da exclusión:

Non hai ningún aspirante excluído.

SEGUNDO.- Designar aos membros que integrarán o tribunal cualificador, e determinar a data, lugar e hora de celebración do primeiro exercicio:

TRIBUNAL CUALIFICADOR:

PRESIDENTE/A:

Titular: Don Joaquín Javier Gago López, Secretario-Interventor do concello de Catoira.

Suplente: Dona María Elisa Castiñeiras Isorna, Axente de Emprego e Desenvolvemento Local y Cultural do concello de Catoira.

SECRETARIO/A:

Titular: Don Ramón Bouzas Castaño, Administrativo de Administración Xeral do concello de Catoira.

Suplente: Dona Mónica Vilas Cerneira, Animadora Sociocultural do concello de Catoira.

VOGAIS:

Titular: Dona María José Pardal Castiñeiras, Traballadora Social do concello de Catoira.

Suplente: Dona María de las Mercedes Costa López, Auxiliar Administrativo do concello de Catoira.

Titular: Dona Paula García Pérez, Educadora Familiar do concello de Catoira.

Suplente: María Dolores Ferreirós Loureiro, Auxiliar Administrativo do concello de Catoira.

Titular: Don Carlos Conde Coira, Oficial Administrativo do concello de Catoira.

Suplente: Don Carlos José Touriño Criado, Operario EDAR e Servizos municipais.

O Tribunal Cualificador reunirase o día 29 de setembro de 2022, ás 10.00 horas, para valorar a fase de concurso.

O mesmo día, ás 12.00 horas, terá lugar a realización do exercicio tipo test, no Salón de Actos do Edificio Multiusos de Catoira (Rúa do Concello, número 1).

Os aspirantes deberán presentarse para a realización de cada exercicio provistos do documento nacional de identidade ou doutro documento fidedigno acreditativo da súa personalidade a xuízo do tribunal, así como dos medios materiais adecuados e necesarios para a súa práctica.

Contra esta Resolución poderase interpoñer un recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación (artigos 112 e 123 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas), ou ben un recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Pontevedra, no prazo de dous meses, segundo o disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, e todo isto sen prexuízo de que se poida utilizar calquera outro recurso que se estime conveniente.

TERCEIRO.- Publicar esta Resolución no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra e no Taboleiro de Anuncios da Casa do Concello, aos efectos oportunos.

O manda e asina o Sr. Alcalde-Presidente, en Catoira, a 13 de setembro de dous mil vinte e dous.

O Alcalde – Presidente. Alberto García García.

PUBLICACION BOPPO LISTA DEFINITIVA

Top