LISTA DE CANDIDATAS/OS ADMITIDAS/OS E EXCLUÍDAS/OS DAS/OS REMITIDOS POLA OFICINA DE EMPREGO DE VILAGARCÍA DE AROUSA PARA A PROVISIÓN DUN POSTO DE TRABALLO DE TÉCNICA/O SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL AO ABEIRO DO PROGRAMA SUBVENCIONADO POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA A TÚA “PRIMEIRA EXPERIENCIA PROFESIONAL” NOS CONCELLOS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 2022/2023.
Por Resolución da Alcaldía de data 09/06/2022, se resolve aprobar a lista de candidatas/os admitidas/os excluídas/os da oferta de emprego para cubrir un posto na modalidade de contrato de formación de Técnica/o Superior de Animación Sociocultural, que se indica a continuación:
RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
VISTO o Formulario de Selección remitido pola Oficina de Emprego de Vilagarcía de Arousa en resposta á oferta Nº 12-2022-6457 para a contratación de unha/un TÉCNICA/O SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL, na modalidade de contrato formativo segundo a normativa laboral vixente, por medio do Programa de Fomento da Empregabilidade na provincia de Pontevedra “PRIMEIRA EXPERIENCIA PROFESIONAL” nos concellos da provincia de Pontevedra 2022-2023,
RESOLVO:
1º.- APROBAR a lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos no proceso selectivo para a provisión dun posto de Técnica/o Superior en Educación Infantil, que é a seguinte:
ADMITIDAS/OS:
APELIDOS, Nome: NIETO GUDÍN, María
EXCLUÍDAS/OS: Ningún.
2º.- PUBLICAR anuncio relativo á presente Resolución no Taboleiro de Anuncios do Concello e na páxina web municipal.”””
O que se fai público para xeral coñecemento e aos efectos previstos na lexislación vixente.

ANUNCIO E.INFANTIL

Top