Con data do 31 de marzo actual publícase no Perfil do Contratante da Plataforma de Contratación do Sector Público o Anuncio de Licitación correspondente á obra “PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS EN CATOIRA”.

ENLACE: https://catoira.sedelectronica.gal/?x=1709Yu0SYvpPCoVyAQnCfw

O Prazo de presentación de ofertas é de VINTE (20) días hábiles contados a partires do da citada publicación, polo que rematará o vindeiro día DOUS (2) de MAIO de 2022. O que se fai público para xeral coñecemento.

Top