A Deputación Provincial de Pontevedra, ven de conceder ao Concello de Catoira, ao abeiro das bases reguladoras e convocatoria do “PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 2022-23”, liña 1, unha subvención de 156.517,13 €, con destino ao financiamento da actuación denominada “PAVIMENTACIÓN CAMIÑOS EN CATOIRA” cun orzamento que ascende a 156.517,13 €

A subvención foi concedida mediante acordo da Xunta de Goberno da Deputación Provincial, con data do 4 de marzo de 2022, e comunicada á administración municipal con data do 7 de marzo de 2022.

O Concello procederá, en breve, a tramitar o expediente de contratación da citada obra, e o abono da subvención farase tendo en conta as certificacións que se vaian aprobando da mesma.

Top