A Deputación Provincial de Pontevedra, ven de conceder ao Concello de Catoira, ao abeiro das bases reguladoras e convocatoria do “PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 2022-23”, liña 1, unha subvención de 48.236,65 €, con destino ao financiamento da actuación denominada “IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA NA CASA DO CONCELLO” cun orzamento que ascende a 48.236,65 €

A subvención foi concedida mediante Resolución da Presidencia da Deputación Provincial, con data do 25 de febreiro de 2022, e comunicada á administración municipal con data do 28 de febreiro de 2022.

O Concello procederá, en breve, a tramitar o expediente de contratación da citada obra, e o abono da subvención farase tendo en conta as certificacións que se vaian aprobando da mesma.

Top