A Deputación Provincial de Pontevedra, ven de conceder ao Concello de Catoira, ao abeiro das bases reguladoras e convocatoria do “PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 2022-23”, liña 2, unha subvención de 48.236,65 €, con destino ao investimento denominado “PAGAMENTO DE DÉBEDAS A ACREEDORES DE GASTO CORRENTE E DE INVESTIMENTO DO CONCELLO DE CATOIRA” por importe de 29.486,53 €

A subvención foi concedida mediante Resolución do Deputado Delegado de Réxime Interior, Economía, facenda e ORAL da Deputación Provincial, con data do 15 de febreiro de 2022, e comunicada á administración municipal con data do 17 de febreiro de 2022.

Top