A Deputación Provincial de Pontevedra, ven de conceder ao Concello de Catoira, ao abeiro das bases reguladoras e convocatoria do “PROGRAMA PROVINCIAL DE INFRAESTRUTURAS E DOTACIÓNS SINGULARES PARA A RECUPERACIÓN POSTCOVID- 19. PROGRAMA REACPON (REACCIONA PONTEVEDRA PROVINCIA)”, unha subvención por importe de 381.851,13 € para a execución do investimento “REHABILITACIÓN DA ANTIGA CASA CONSISTORIAL PARA CASA DAS ARTES”, cun orzamento de execución por contrata de catrocentos corenta e nove mil douscentos corenta e oito euros con oitenta céntimos (449.248,80 €), IVE incluído.

A subvención quedou formalizada mediante un Convenio de Colaboración entre a Deputación de Pontevedra e o Concello de Catoira, asinado con data do 11 de xaneiro de 2022.

De seguido procederase a tramitar o oportuno expediente de contratación para que a obra poida atoparse executada na súa totalidade antes do 30 de abril de 2023.

Top