A Deputación Provincial de Pontevedra, ven de conceder ao Concello de Catoira, ao abeiro das bases reguladoras e convocatoria do “PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 2022-23”, liña 1, unha subvención de 67.397,67 €, con destino ao financiamento da achega municipal ao Convenio de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e o Concello de Catoira para a execución da actuación denominada “REHABILITACIÓN DA ANTIGA CASA CONSISTORIAL PARA CASA DAS ARTES” cun orzamento que ascende a 449.248,80 €

A subvención foi concedida mediante acordo da Xunta de Goberno da Deputación Provincial, na súa sesión ordinaria do día 28 de xaneiro de 2022, e comunicada á administración municipal con data do 31 de xaneiro de 2022.

De seguido procederase a tramitar o oportuno expediente de contratación para que a obra, poida atoparse executada na súa totalidade antes do 30 de abril de 2023.

 

Top