REQUISITOS:
– Ser pensionista do Sistema da Seguridade Social de xubilación e incapacidade, en todo caso, e polo concepto de viuvez, doutras pensións ou subsidios de desemprego, unicamente cando o/a solicitante teña cumpridos os 60 anos.
Valerse por si mesmo para as actividades da vida diaria e non padecer alteracións de comportamento nin enfermidade infecto-contaxiosa.
O/A solicitante poderá ir acompañado/a do seu cónxuxe ou parella para quen non se esixen os requisitos de pensión e de idade.

PRAZO DE SOLICITUDE:
Para as quendas dos meses de febreiro ata agosto (ambos inclusive) ata o 31 de decembro de 2021.
Para as quendas dos meses de setembro a decembro (ambos inclusive) ata o 15 de maio de 2022.
As quendas teñen unha duración de 12 ou 10 días.

INFORMACIÓN: DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS DO CONCELLO.

Top