O Concello de Catoira informa que se acaba de aprobar unha asignación da Deputación de Pontevedra para Axudas Básicas de Emerxencia do exercicio 2020, por un importe global de 7.000,00€ para gasto corrente e 650,00€ para investimento.

Pódense beneficiar das axudas as persoas empadroadas e con residencia efectiva no municipio que xestionen a súa demanda a través dos servizos sociais comunitarios do concello e carezan de ingresos suficientes para facerlle fronte aos gastos polos que se solicita a axuda. Daráselles prioridade ás axudas destinadas a cubrir as necesidades das familias con menores ao seu cargo que se atopen en situación de exclusión social ou en risco de estalo.

Estas axudas inclúen as seguintes tipoloxías:

1. Alimentación.

2. Uso da vivenda (gastos de alugueiro, pagamento excepcional de hipoteca, …)

3. Pagamento de recibos de subministracións básicas para evitar a súa perda e paliar situacións de empobrecemento enerxético.

4. Pagamento de produtos e servizos de hixiene e limpeza.

5. Pagamento de produtos farmacéuticos.

6. Adquisición de electrodomésticos básicos.

7. Pagamento de desprazamentos a recursos asistenciais ou sanitarios para facer xestións e recibir tratamentos.

8. Pagamento de lentes e audiófonos a persoas con déficit visual ou auditivo diagnosticado e prescrición técnica.

9. Pagamento de gastos derivados de tratamentos de odontoloxía non financiados polo Sergas, sempre que estea xustificada a súa necesidade.

10. Pagamento de produtos de apoio para persoas con algunha discapacidade ou dependencia.

11. Atencións de carácter complementario (tratamentos) para persoas con algunha discapacidade ou dependencia.

12. Axudas de apoio á infancia.

As solicitudes poden tramitarse a través do departamento de Benestar Social do Concello ao longo de todo o ano mentres existan fondos dispoñibles. Durante o estado de alarma deberán contactar telefonicamente co persoal do departamento nos teléfonos 986546014 ou 608336409.

Poden descargar o formulario de solicitude a través da seguinte ligazón da sede electrónica:

https://catoira.sedelectronica.gal/board

 

Top